ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین رستمی، آیت الله فتحی، معصومه آزموده، رسول رضایی ملاجق، الناز ابراهیم زاده اصل، (1398). ارتباط فرسودگی شغلی، انگیزش شغلی و تاب آوری با کیفیت زندگی کاری کادر درمان یکی از بیمارستان های نیروهای مسلح در سال 1397، فصلنامه طب انتظامی، 9(1)، 35-42. magiran.com/p2070831
H Rostami, A Fathi, M Azmodeh, R Rezaye Malajeg, E Ebrahimzadeh Asl, (2019). Relationship between Job Burnout, Job Motivation and Resilience with Quality of Work Life of Treatment Staff in one of the Armed Forces Hospitals in 2018, Journal of Police Medicine, 9(1), 35-42. magiran.com/p2070831
حسین رستمی، آیت الله فتحی، معصومه آزموده، رسول رضایی ملاجق، الناز ابراهیم زاده اصل، ارتباط فرسودگی شغلی، انگیزش شغلی و تاب آوری با کیفیت زندگی کاری کادر درمان یکی از بیمارستان های نیروهای مسلح در سال 1397. فصلنامه طب انتظامی، 1398؛ 9(1): 35-42. magiran.com/p2070831
H Rostami, A Fathi, M Azmodeh, R Rezaye Malajeg, E Ebrahimzadeh Asl, Relationship between Job Burnout, Job Motivation and Resilience with Quality of Work Life of Treatment Staff in one of the Armed Forces Hospitals in 2018, Journal of Police Medicine, 2019; 9(1): 35-42. magiran.com/p2070831
حسین رستمی، آیت الله فتحی، معصومه آزموده، رسول رضایی ملاجق، الناز ابراهیم زاده اصل، "ارتباط فرسودگی شغلی، انگیزش شغلی و تاب آوری با کیفیت زندگی کاری کادر درمان یکی از بیمارستان های نیروهای مسلح در سال 1397"، فصلنامه طب انتظامی 9، شماره 1 (1398): 35-42. magiran.com/p2070831
H Rostami, A Fathi, M Azmodeh, R Rezaye Malajeg, E Ebrahimzadeh Asl, "Relationship between Job Burnout, Job Motivation and Resilience with Quality of Work Life of Treatment Staff in one of the Armed Forces Hospitals in 2018", Journal of Police Medicine 9, no.1 (2019): 35-42. magiran.com/p2070831
حسین رستمی، آیت الله فتحی، معصومه آزموده، رسول رضایی ملاجق، الناز ابراهیم زاده اصل، (1398). 'ارتباط فرسودگی شغلی، انگیزش شغلی و تاب آوری با کیفیت زندگی کاری کادر درمان یکی از بیمارستان های نیروهای مسلح در سال 1397'، فصلنامه طب انتظامی، 9(1)، صص.35-42. magiran.com/p2070831
H Rostami, A Fathi, M Azmodeh, R Rezaye Malajeg, E Ebrahimzadeh Asl, (2019). 'Relationship between Job Burnout, Job Motivation and Resilience with Quality of Work Life of Treatment Staff in one of the Armed Forces Hospitals in 2018', Journal of Police Medicine, 9(1), pp.35-42. magiran.com/p2070831
حسین رستمی؛ آیت الله فتحی؛ معصومه آزموده؛ رسول رضایی ملاجق؛ الناز ابراهیم زاده اصل. "ارتباط فرسودگی شغلی، انگیزش شغلی و تاب آوری با کیفیت زندگی کاری کادر درمان یکی از بیمارستان های نیروهای مسلح در سال 1397". فصلنامه طب انتظامی، 9 ،1 ، 1398، 35-42. magiran.com/p2070831
H Rostami; A Fathi; M Azmodeh; R Rezaye Malajeg; E Ebrahimzadeh Asl. "Relationship between Job Burnout, Job Motivation and Resilience with Quality of Work Life of Treatment Staff in one of the Armed Forces Hospitals in 2018", Journal of Police Medicine, 9, 1, 2019, 35-42. magiran.com/p2070831
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال