ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمانه نبوی فرد، هادی شیرزاد، شیرین جلیلی، (1398). مروری بر کاربرد نقشه برداری مغز در جرم شناسی و پیش بینی عصبی رفتارهای مجرمانه، فصلنامه طب انتظامی، 9(1)، 53-60. magiran.com/p2070833
S Nabavifard, H Shirzad, Sh Jalili, (2019). A Review on the Application of Brain Mapping in Neurocriminology and Neuroprediction of Criminal Behaviors, Journal of Police Medicine, 9(1), 53-60. magiran.com/p2070833
سمانه نبوی فرد، هادی شیرزاد، شیرین جلیلی، مروری بر کاربرد نقشه برداری مغز در جرم شناسی و پیش بینی عصبی رفتارهای مجرمانه. فصلنامه طب انتظامی، 1398؛ 9(1): 53-60. magiran.com/p2070833
S Nabavifard, H Shirzad, Sh Jalili, A Review on the Application of Brain Mapping in Neurocriminology and Neuroprediction of Criminal Behaviors, Journal of Police Medicine, 2019; 9(1): 53-60. magiran.com/p2070833
سمانه نبوی فرد، هادی شیرزاد، شیرین جلیلی، "مروری بر کاربرد نقشه برداری مغز در جرم شناسی و پیش بینی عصبی رفتارهای مجرمانه"، فصلنامه طب انتظامی 9، شماره 1 (1398): 53-60. magiran.com/p2070833
S Nabavifard, H Shirzad, Sh Jalili, "A Review on the Application of Brain Mapping in Neurocriminology and Neuroprediction of Criminal Behaviors", Journal of Police Medicine 9, no.1 (2019): 53-60. magiran.com/p2070833
سمانه نبوی فرد، هادی شیرزاد، شیرین جلیلی، (1398). 'مروری بر کاربرد نقشه برداری مغز در جرم شناسی و پیش بینی عصبی رفتارهای مجرمانه'، فصلنامه طب انتظامی، 9(1)، صص.53-60. magiran.com/p2070833
S Nabavifard, H Shirzad, Sh Jalili, (2019). 'A Review on the Application of Brain Mapping in Neurocriminology and Neuroprediction of Criminal Behaviors', Journal of Police Medicine, 9(1), pp.53-60. magiran.com/p2070833
سمانه نبوی فرد؛ هادی شیرزاد؛ شیرین جلیلی. "مروری بر کاربرد نقشه برداری مغز در جرم شناسی و پیش بینی عصبی رفتارهای مجرمانه". فصلنامه طب انتظامی، 9 ،1 ، 1398، 53-60. magiran.com/p2070833
S Nabavifard; H Shirzad; Sh Jalili. "A Review on the Application of Brain Mapping in Neurocriminology and Neuroprediction of Criminal Behaviors", Journal of Police Medicine, 9, 1, 2019, 53-60. magiran.com/p2070833
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال