ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهرام اسفندیار، میثم بلباسی، (1398). راهبرد نفوذ دشمن و فرهنگ دفاعی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، 10(4)، 105. magiran.com/p2070860
Shahram Esfandiar, Meysam Balbasi, (2020). The Strategy of Infiltration of Enemies and the IRI’s Culture of Defense, , 10(4), 105. magiran.com/p2070860
شهرام اسفندیار، میثم بلباسی، راهبرد نفوذ دشمن و فرهنگ دفاعی جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، 1398؛ 10(4): 105. magiran.com/p2070860
Shahram Esfandiar, Meysam Balbasi, The Strategy of Infiltration of Enemies and the IRI’s Culture of Defense, , 2020; 10(4): 105. magiran.com/p2070860
شهرام اسفندیار، میثم بلباسی، "راهبرد نفوذ دشمن و فرهنگ دفاعی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی 10، شماره 4 (1398): 105. magiran.com/p2070860
Shahram Esfandiar, Meysam Balbasi, "The Strategy of Infiltration of Enemies and the IRI’s Culture of Defense", 10, no.4 (2020): 105. magiran.com/p2070860
شهرام اسفندیار، میثم بلباسی، (1398). 'راهبرد نفوذ دشمن و فرهنگ دفاعی جمهوری اسلامی ایران'، فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، 10(4)، صص.105. magiran.com/p2070860
Shahram Esfandiar, Meysam Balbasi, (2020). 'The Strategy of Infiltration of Enemies and the IRI’s Culture of Defense', , 10(4), pp.105. magiran.com/p2070860
شهرام اسفندیار؛ میثم بلباسی. "راهبرد نفوذ دشمن و فرهنگ دفاعی جمهوری اسلامی ایران". فصلنامه معرفت فرهنگی اجتماعی، 10 ،4 ، 1398، 105. magiran.com/p2070860
Shahram Esfandiar; Meysam Balbasi. "The Strategy of Infiltration of Enemies and the IRI’s Culture of Defense", , 10, 4, 2020, 105. magiran.com/p2070860
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال