ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی مرادی ، حمیدرضا جلیلیان، (1394). تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد سازمانی کارکنان ناجا، نقش میانجیگری تنش شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی، مجله نظارت و بازرسی، 9(31)، 73-98. magiran.com/p2070877
Morteza Moradi , Hamidrezajalilian, (2015). The Effect of Psychological Empowerment on Organizational Performance;The Mediating Role of Job Stress, Job Satisfaction, and Organizational Commitment, Supervision & Inspection, 9(31), 73-98. magiran.com/p2070877
مرتضی مرادی ، حمیدرضا جلیلیان، تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد سازمانی کارکنان ناجا، نقش میانجیگری تنش شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی. مجله نظارت و بازرسی، 1394؛ 9(31): 73-98. magiran.com/p2070877
Morteza Moradi , Hamidrezajalilian, The Effect of Psychological Empowerment on Organizational Performance;The Mediating Role of Job Stress, Job Satisfaction, and Organizational Commitment, Supervision & Inspection, 2015; 9(31): 73-98. magiran.com/p2070877
مرتضی مرادی ، حمیدرضا جلیلیان، "تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد سازمانی کارکنان ناجا، نقش میانجیگری تنش شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی"، مجله نظارت و بازرسی 9، شماره 31 (1394): 73-98. magiran.com/p2070877
Morteza Moradi , Hamidrezajalilian, "The Effect of Psychological Empowerment on Organizational Performance;The Mediating Role of Job Stress, Job Satisfaction, and Organizational Commitment", Supervision & Inspection 9, no.31 (2015): 73-98. magiran.com/p2070877
مرتضی مرادی ، حمیدرضا جلیلیان، (1394). 'تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد سازمانی کارکنان ناجا، نقش میانجیگری تنش شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی'، مجله نظارت و بازرسی، 9(31)، صص.73-98. magiran.com/p2070877
Morteza Moradi , Hamidrezajalilian, (2015). 'The Effect of Psychological Empowerment on Organizational Performance;The Mediating Role of Job Stress, Job Satisfaction, and Organizational Commitment', Supervision & Inspection, 9(31), pp.73-98. magiran.com/p2070877
مرتضی مرادی ؛ حمیدرضا جلیلیان. "تاثیر توانمندسازی روانشناختی بر عملکرد سازمانی کارکنان ناجا، نقش میانجیگری تنش شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی". مجله نظارت و بازرسی، 9 ،31 ، 1394، 73-98. magiran.com/p2070877
Morteza Moradi ; Hamidrezajalilian. "The Effect of Psychological Empowerment on Organizational Performance;The Mediating Role of Job Stress, Job Satisfaction, and Organizational Commitment", Supervision & Inspection, 9, 31, 2015, 73-98. magiran.com/p2070877
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال