ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدعلی هرمزی زاده، (1394). بررسی میزان تجربه شخصی و غیرشخصی رویارویی مردم با سلامت اداری در کارکنان پلیس راهور فرماندهی انتظامی شرق تهران، مجله نظارت و بازرسی، 9(32)، 117-140. magiran.com/p2070886
Mohammad Ali Hormozi Zadeh, (2015). Investigating the extent of personal and impersonal Experience of people encountering with organizational health of the Traffic police personnel in East Tehran police headquarter, Supervision & Inspection, 9(32), 117-140. magiran.com/p2070886
محمدعلی هرمزی زاده، بررسی میزان تجربه شخصی و غیرشخصی رویارویی مردم با سلامت اداری در کارکنان پلیس راهور فرماندهی انتظامی شرق تهران. مجله نظارت و بازرسی، 1394؛ 9(32): 117-140. magiran.com/p2070886
Mohammad Ali Hormozi Zadeh, Investigating the extent of personal and impersonal Experience of people encountering with organizational health of the Traffic police personnel in East Tehran police headquarter, Supervision & Inspection, 2015; 9(32): 117-140. magiran.com/p2070886
محمدعلی هرمزی زاده، "بررسی میزان تجربه شخصی و غیرشخصی رویارویی مردم با سلامت اداری در کارکنان پلیس راهور فرماندهی انتظامی شرق تهران"، مجله نظارت و بازرسی 9، شماره 32 (1394): 117-140. magiran.com/p2070886
Mohammad Ali Hormozi Zadeh, "Investigating the extent of personal and impersonal Experience of people encountering with organizational health of the Traffic police personnel in East Tehran police headquarter", Supervision & Inspection 9, no.32 (2015): 117-140. magiran.com/p2070886
محمدعلی هرمزی زاده، (1394). 'بررسی میزان تجربه شخصی و غیرشخصی رویارویی مردم با سلامت اداری در کارکنان پلیس راهور فرماندهی انتظامی شرق تهران'، مجله نظارت و بازرسی، 9(32)، صص.117-140. magiran.com/p2070886
Mohammad Ali Hormozi Zadeh, (2015). 'Investigating the extent of personal and impersonal Experience of people encountering with organizational health of the Traffic police personnel in East Tehran police headquarter', Supervision & Inspection, 9(32), pp.117-140. magiran.com/p2070886
محمدعلی هرمزی زاده. "بررسی میزان تجربه شخصی و غیرشخصی رویارویی مردم با سلامت اداری در کارکنان پلیس راهور فرماندهی انتظامی شرق تهران". مجله نظارت و بازرسی، 9 ،32 ، 1394، 117-140. magiran.com/p2070886
Mohammad Ali Hormozi Zadeh. "Investigating the extent of personal and impersonal Experience of people encountering with organizational health of the Traffic police personnel in East Tehran police headquarter", Supervision & Inspection, 9, 32, 2015, 117-140. magiran.com/p2070886
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال