ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا جلیلی مقدم، سیامک کلانتری، ابوالقاسم حسن پور اصطهباناتی، دانیل والروگاریدو، (1398). اثر محلول پاشی با اسیدهای آمینه و پپتون بر کیفیت و ماندگاری میوه انار رقم ملس ساوه، مجله علوم باغبانی ایران، 50(3)، 527-537. magiran.com/p2070890
Zahra Jlili Moghadam, Siamak Kalantari , Abolghasem Hasanpoor Estahbanati, Daniel Valero Garrido, (2019). Effect of Amino acids and Pepton foliar applications on quality and storage life of pomegranate fruit cv. Malas-e- Save, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 50(3), 527-537. magiran.com/p2070890
زهرا جلیلی مقدم، سیامک کلانتری، ابوالقاسم حسن پور اصطهباناتی، دانیل والروگاریدو، اثر محلول پاشی با اسیدهای آمینه و پپتون بر کیفیت و ماندگاری میوه انار رقم ملس ساوه. مجله علوم باغبانی ایران، 1398؛ 50(3): 527-537. magiran.com/p2070890
Zahra Jlili Moghadam, Siamak Kalantari , Abolghasem Hasanpoor Estahbanati, Daniel Valero Garrido, Effect of Amino acids and Pepton foliar applications on quality and storage life of pomegranate fruit cv. Malas-e- Save, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2019; 50(3): 527-537. magiran.com/p2070890
زهرا جلیلی مقدم، سیامک کلانتری، ابوالقاسم حسن پور اصطهباناتی، دانیل والروگاریدو، "اثر محلول پاشی با اسیدهای آمینه و پپتون بر کیفیت و ماندگاری میوه انار رقم ملس ساوه"، مجله علوم باغبانی ایران 50، شماره 3 (1398): 527-537. magiran.com/p2070890
Zahra Jlili Moghadam, Siamak Kalantari , Abolghasem Hasanpoor Estahbanati, Daniel Valero Garrido, "Effect of Amino acids and Pepton foliar applications on quality and storage life of pomegranate fruit cv. Malas-e- Save", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 50, no.3 (2019): 527-537. magiran.com/p2070890
زهرا جلیلی مقدم، سیامک کلانتری، ابوالقاسم حسن پور اصطهباناتی، دانیل والروگاریدو، (1398). 'اثر محلول پاشی با اسیدهای آمینه و پپتون بر کیفیت و ماندگاری میوه انار رقم ملس ساوه'، مجله علوم باغبانی ایران، 50(3)، صص.527-537. magiran.com/p2070890
Zahra Jlili Moghadam, Siamak Kalantari , Abolghasem Hasanpoor Estahbanati, Daniel Valero Garrido, (2019). 'Effect of Amino acids and Pepton foliar applications on quality and storage life of pomegranate fruit cv. Malas-e- Save', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 50(3), pp.527-537. magiran.com/p2070890
زهرا جلیلی مقدم؛ سیامک کلانتری؛ ابوالقاسم حسن پور اصطهباناتی؛ دانیل والروگاریدو. "اثر محلول پاشی با اسیدهای آمینه و پپتون بر کیفیت و ماندگاری میوه انار رقم ملس ساوه". مجله علوم باغبانی ایران، 50 ،3 ، 1398، 527-537. magiran.com/p2070890
Zahra Jlili Moghadam; Siamak Kalantari ; Abolghasem Hasanpoor Estahbanati; Daniel Valero Garrido. "Effect of Amino acids and Pepton foliar applications on quality and storage life of pomegranate fruit cv. Malas-e- Save", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 50, 3, 2019, 527-537. magiran.com/p2070890
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال