ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعادت ساریخانی خرمی، کورش وحدتی، (1398). تعیین اجزای عملکرد گردوی ایرانی و مطالعه همبستگی آن با صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و بیوشیمیایی، مجله علوم باغبانی ایران، 50(3)، 549-560. magiran.com/p2070892
Saadat Sarikhani Khorami, Kourosh Vahdati , (2019). Determination of Persian walnut yield components and its correlation with phenological, morphological and biochemical traits, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 50(3), 549-560. magiran.com/p2070892
سعادت ساریخانی خرمی، کورش وحدتی، تعیین اجزای عملکرد گردوی ایرانی و مطالعه همبستگی آن با صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و بیوشیمیایی. مجله علوم باغبانی ایران، 1398؛ 50(3): 549-560. magiran.com/p2070892
Saadat Sarikhani Khorami, Kourosh Vahdati , Determination of Persian walnut yield components and its correlation with phenological, morphological and biochemical traits, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2019; 50(3): 549-560. magiran.com/p2070892
سعادت ساریخانی خرمی، کورش وحدتی، "تعیین اجزای عملکرد گردوی ایرانی و مطالعه همبستگی آن با صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و بیوشیمیایی"، مجله علوم باغبانی ایران 50، شماره 3 (1398): 549-560. magiran.com/p2070892
Saadat Sarikhani Khorami, Kourosh Vahdati , "Determination of Persian walnut yield components and its correlation with phenological, morphological and biochemical traits", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 50, no.3 (2019): 549-560. magiran.com/p2070892
سعادت ساریخانی خرمی، کورش وحدتی، (1398). 'تعیین اجزای عملکرد گردوی ایرانی و مطالعه همبستگی آن با صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و بیوشیمیایی'، مجله علوم باغبانی ایران، 50(3)، صص.549-560. magiran.com/p2070892
Saadat Sarikhani Khorami, Kourosh Vahdati , (2019). 'Determination of Persian walnut yield components and its correlation with phenological, morphological and biochemical traits', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 50(3), pp.549-560. magiran.com/p2070892
سعادت ساریخانی خرمی؛ کورش وحدتی. "تعیین اجزای عملکرد گردوی ایرانی و مطالعه همبستگی آن با صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و بیوشیمیایی". مجله علوم باغبانی ایران، 50 ،3 ، 1398، 549-560. magiran.com/p2070892
Saadat Sarikhani Khorami; Kourosh Vahdati . "Determination of Persian walnut yield components and its correlation with phenological, morphological and biochemical traits", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 50, 3, 2019, 549-560. magiran.com/p2070892
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال