ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیمان شیخ علیپور، صاحبعلی بلندنظر، محمدرضا ساریخانی، جابر پناهنده، (1398). تاثیر کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد، کیفیت و ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه گوجه فرنگی، مجله علوم باغبانی ایران، 50(3)، 621-632. magiran.com/p2070898
Peyman Sheikhalipour, Saheb Ali Bolandndnazar , Mohammad Reza Sarikhani, Jaber Panahandeh, (2019). Effect of application of biofertilizers on yield, quality and antioxidant capacity of tomato fruit, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 50(3), 621-632. magiran.com/p2070898
پیمان شیخ علیپور، صاحبعلی بلندنظر، محمدرضا ساریخانی، جابر پناهنده، تاثیر کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد، کیفیت و ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه گوجه فرنگی. مجله علوم باغبانی ایران، 1398؛ 50(3): 621-632. magiran.com/p2070898
Peyman Sheikhalipour, Saheb Ali Bolandndnazar , Mohammad Reza Sarikhani, Jaber Panahandeh, Effect of application of biofertilizers on yield, quality and antioxidant capacity of tomato fruit, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2019; 50(3): 621-632. magiran.com/p2070898
پیمان شیخ علیپور، صاحبعلی بلندنظر، محمدرضا ساریخانی، جابر پناهنده، "تاثیر کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد، کیفیت و ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه گوجه فرنگی"، مجله علوم باغبانی ایران 50، شماره 3 (1398): 621-632. magiran.com/p2070898
Peyman Sheikhalipour, Saheb Ali Bolandndnazar , Mohammad Reza Sarikhani, Jaber Panahandeh, "Effect of application of biofertilizers on yield, quality and antioxidant capacity of tomato fruit", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 50, no.3 (2019): 621-632. magiran.com/p2070898
پیمان شیخ علیپور، صاحبعلی بلندنظر، محمدرضا ساریخانی، جابر پناهنده، (1398). 'تاثیر کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد، کیفیت و ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه گوجه فرنگی'، مجله علوم باغبانی ایران، 50(3)، صص.621-632. magiran.com/p2070898
Peyman Sheikhalipour, Saheb Ali Bolandndnazar , Mohammad Reza Sarikhani, Jaber Panahandeh, (2019). 'Effect of application of biofertilizers on yield, quality and antioxidant capacity of tomato fruit', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 50(3), pp.621-632. magiran.com/p2070898
پیمان شیخ علیپور؛ صاحبعلی بلندنظر؛ محمدرضا ساریخانی؛ جابر پناهنده. "تاثیر کاربرد کودهای زیستی بر عملکرد، کیفیت و ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه گوجه فرنگی". مجله علوم باغبانی ایران، 50 ،3 ، 1398، 621-632. magiran.com/p2070898
Peyman Sheikhalipour; Saheb Ali Bolandndnazar ; Mohammad Reza Sarikhani; Jaber Panahandeh. "Effect of application of biofertilizers on yield, quality and antioxidant capacity of tomato fruit", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 50, 3, 2019, 621-632. magiran.com/p2070898
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال