ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره رئیسی، ابوذر هاشم پور، مرتضی گلمحمدی، (1398). پایش ترکیبات بیوشیمیایی در برگ مکزیکن لایم طی پیشرفت بیماری جاروک لیموترش، مجله علوم باغبانی ایران، 50(3)، 733-743. magiran.com/p2070906
Tahereh Raiesi , Abouzar Hashempour, Morteza Golmohammadi, (2019). Monitoring of the leaf biochemical compositions in Mexican lime (Citrus aurantifolia Swingle) during the progression of Witches’ Broom Disease of Lime (WBDL), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 50(3), 733-743. magiran.com/p2070906
طاهره رئیسی، ابوذر هاشم پور، مرتضی گلمحمدی، پایش ترکیبات بیوشیمیایی در برگ مکزیکن لایم طی پیشرفت بیماری جاروک لیموترش. مجله علوم باغبانی ایران، 1398؛ 50(3): 733-743. magiran.com/p2070906
Tahereh Raiesi , Abouzar Hashempour, Morteza Golmohammadi, Monitoring of the leaf biochemical compositions in Mexican lime (Citrus aurantifolia Swingle) during the progression of Witches’ Broom Disease of Lime (WBDL), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2019; 50(3): 733-743. magiran.com/p2070906
طاهره رئیسی، ابوذر هاشم پور، مرتضی گلمحمدی، "پایش ترکیبات بیوشیمیایی در برگ مکزیکن لایم طی پیشرفت بیماری جاروک لیموترش"، مجله علوم باغبانی ایران 50، شماره 3 (1398): 733-743. magiran.com/p2070906
Tahereh Raiesi , Abouzar Hashempour, Morteza Golmohammadi, "Monitoring of the leaf biochemical compositions in Mexican lime (Citrus aurantifolia Swingle) during the progression of Witches’ Broom Disease of Lime (WBDL)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 50, no.3 (2019): 733-743. magiran.com/p2070906
طاهره رئیسی، ابوذر هاشم پور، مرتضی گلمحمدی، (1398). 'پایش ترکیبات بیوشیمیایی در برگ مکزیکن لایم طی پیشرفت بیماری جاروک لیموترش'، مجله علوم باغبانی ایران، 50(3)، صص.733-743. magiran.com/p2070906
Tahereh Raiesi , Abouzar Hashempour, Morteza Golmohammadi, (2019). 'Monitoring of the leaf biochemical compositions in Mexican lime (Citrus aurantifolia Swingle) during the progression of Witches’ Broom Disease of Lime (WBDL)', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 50(3), pp.733-743. magiran.com/p2070906
طاهره رئیسی؛ ابوذر هاشم پور؛ مرتضی گلمحمدی. "پایش ترکیبات بیوشیمیایی در برگ مکزیکن لایم طی پیشرفت بیماری جاروک لیموترش". مجله علوم باغبانی ایران، 50 ،3 ، 1398، 733-743. magiran.com/p2070906
Tahereh Raiesi ; Abouzar Hashempour; Morteza Golmohammadi. "Monitoring of the leaf biochemical compositions in Mexican lime (Citrus aurantifolia Swingle) during the progression of Witches’ Broom Disease of Lime (WBDL)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 50, 3, 2019, 733-743. magiran.com/p2070906
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال