ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکرم درتاج، عباس عباس پور، علی دلاور، حسین عبدالهی، (1398). شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر برتوانمندسازی مدیران هنرستان های فنی وحرفه ای استان کرمان، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 13(46)، 7-22. magiran.com/p2070972
Akram Dortaj, Abbas Abbaspour , Ali Delavar, Hossein Abdollahi, (2019). Identify and prioritize effective factors in empowering in technical and vocational schools managers of kerman, Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 13(46), 7-22. magiran.com/p2070972
اکرم درتاج، عباس عباس پور، علی دلاور، حسین عبدالهی، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر برتوانمندسازی مدیران هنرستان های فنی وحرفه ای استان کرمان. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 1398؛ 13(46): 7-22. magiran.com/p2070972
Akram Dortaj, Abbas Abbaspour , Ali Delavar, Hossein Abdollahi, Identify and prioritize effective factors in empowering in technical and vocational schools managers of kerman, Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 2019; 13(46): 7-22. magiran.com/p2070972
اکرم درتاج، عباس عباس پور، علی دلاور، حسین عبدالهی، "شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر برتوانمندسازی مدیران هنرستان های فنی وحرفه ای استان کرمان"، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی 13، شماره 46 (1398): 7-22. magiran.com/p2070972
Akram Dortaj, Abbas Abbaspour , Ali Delavar, Hossein Abdollahi, "Identify and prioritize effective factors in empowering in technical and vocational schools managers of kerman", Quarterly Journal of Research in Educational Systems 13, no.46 (2019): 7-22. magiran.com/p2070972
اکرم درتاج، عباس عباس پور، علی دلاور، حسین عبدالهی، (1398). 'شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر برتوانمندسازی مدیران هنرستان های فنی وحرفه ای استان کرمان'، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 13(46)، صص.7-22. magiran.com/p2070972
Akram Dortaj, Abbas Abbaspour , Ali Delavar, Hossein Abdollahi, (2019). 'Identify and prioritize effective factors in empowering in technical and vocational schools managers of kerman', Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 13(46), pp.7-22. magiran.com/p2070972
اکرم درتاج؛ عباس عباس پور؛ علی دلاور؛ حسین عبدالهی. "شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر برتوانمندسازی مدیران هنرستان های فنی وحرفه ای استان کرمان". فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 13 ،46 ، 1398، 7-22. magiran.com/p2070972
Akram Dortaj; Abbas Abbaspour ; Ali Delavar; Hossein Abdollahi. "Identify and prioritize effective factors in empowering in technical and vocational schools managers of kerman", Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 13, 46, 2019, 7-22. magiran.com/p2070972
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال