ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کاوه رستمی، ایزاندخت فیاض، سعید بهشتی، حسن ملکی، فرخنده مفیدی، (1398). تاثیر برنامه ی آموزشی فلسفه برای کودکان بر میزان مهارت استدلال دانش آموزان پسر پنجم دوره ابتدایی، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 13(46)، 23-33. magiran.com/p2070973
Kave Rostami , Irandokht Fayaz, Saied Beheshti, Hasan Maleki, Farkhonde Mofidi, (2019). The Effect of Philosophy for Children Educational Program on the Reasoning Skills of the Fifth Grade Elementary School Boy Students, Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 13(46), 23-33. magiran.com/p2070973
کاوه رستمی، ایزاندخت فیاض، سعید بهشتی، حسن ملکی، فرخنده مفیدی، تاثیر برنامه ی آموزشی فلسفه برای کودکان بر میزان مهارت استدلال دانش آموزان پسر پنجم دوره ابتدایی. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 1398؛ 13(46): 23-33. magiran.com/p2070973
Kave Rostami , Irandokht Fayaz, Saied Beheshti, Hasan Maleki, Farkhonde Mofidi, The Effect of Philosophy for Children Educational Program on the Reasoning Skills of the Fifth Grade Elementary School Boy Students, Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 2019; 13(46): 23-33. magiran.com/p2070973
کاوه رستمی، ایزاندخت فیاض، سعید بهشتی، حسن ملکی، فرخنده مفیدی، "تاثیر برنامه ی آموزشی فلسفه برای کودکان بر میزان مهارت استدلال دانش آموزان پسر پنجم دوره ابتدایی"، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی 13، شماره 46 (1398): 23-33. magiran.com/p2070973
Kave Rostami , Irandokht Fayaz, Saied Beheshti, Hasan Maleki, Farkhonde Mofidi, "The Effect of Philosophy for Children Educational Program on the Reasoning Skills of the Fifth Grade Elementary School Boy Students", Quarterly Journal of Research in Educational Systems 13, no.46 (2019): 23-33. magiran.com/p2070973
کاوه رستمی، ایزاندخت فیاض، سعید بهشتی، حسن ملکی، فرخنده مفیدی، (1398). 'تاثیر برنامه ی آموزشی فلسفه برای کودکان بر میزان مهارت استدلال دانش آموزان پسر پنجم دوره ابتدایی'، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 13(46)، صص.23-33. magiran.com/p2070973
Kave Rostami , Irandokht Fayaz, Saied Beheshti, Hasan Maleki, Farkhonde Mofidi, (2019). 'The Effect of Philosophy for Children Educational Program on the Reasoning Skills of the Fifth Grade Elementary School Boy Students', Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 13(46), pp.23-33. magiran.com/p2070973
کاوه رستمی؛ ایزاندخت فیاض؛ سعید بهشتی؛ حسن ملکی؛ فرخنده مفیدی. "تاثیر برنامه ی آموزشی فلسفه برای کودکان بر میزان مهارت استدلال دانش آموزان پسر پنجم دوره ابتدایی". فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 13 ،46 ، 1398، 23-33. magiran.com/p2070973
Kave Rostami ; Irandokht Fayaz; Saied Beheshti; Hasan Maleki; Farkhonde Mofidi. "The Effect of Philosophy for Children Educational Program on the Reasoning Skills of the Fifth Grade Elementary School Boy Students", Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 13, 46, 2019, 23-33. magiran.com/p2070973
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال