ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جلیل مرادی، ژیلا آذرکردار، (1398). بررسی عوامل انگیزشی و بازدارنده موثر بر آموزش تربیت بدنی در مدارس، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 13(46)، 85-99. magiran.com/p2070977
Jalil Moradi , Zhila Azarkerdar, (2019). Investigating Motivational and Preventive Factors Influencing Schools Physical Education teaching, Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 13(46), 85-99. magiran.com/p2070977
جلیل مرادی، ژیلا آذرکردار، بررسی عوامل انگیزشی و بازدارنده موثر بر آموزش تربیت بدنی در مدارس. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 1398؛ 13(46): 85-99. magiran.com/p2070977
Jalil Moradi , Zhila Azarkerdar, Investigating Motivational and Preventive Factors Influencing Schools Physical Education teaching, Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 2019; 13(46): 85-99. magiran.com/p2070977
جلیل مرادی، ژیلا آذرکردار، "بررسی عوامل انگیزشی و بازدارنده موثر بر آموزش تربیت بدنی در مدارس"، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی 13، شماره 46 (1398): 85-99. magiran.com/p2070977
Jalil Moradi , Zhila Azarkerdar, "Investigating Motivational and Preventive Factors Influencing Schools Physical Education teaching", Quarterly Journal of Research in Educational Systems 13, no.46 (2019): 85-99. magiran.com/p2070977
جلیل مرادی، ژیلا آذرکردار، (1398). 'بررسی عوامل انگیزشی و بازدارنده موثر بر آموزش تربیت بدنی در مدارس'، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 13(46)، صص.85-99. magiran.com/p2070977
Jalil Moradi , Zhila Azarkerdar, (2019). 'Investigating Motivational and Preventive Factors Influencing Schools Physical Education teaching', Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 13(46), pp.85-99. magiran.com/p2070977
جلیل مرادی؛ ژیلا آذرکردار. "بررسی عوامل انگیزشی و بازدارنده موثر بر آموزش تربیت بدنی در مدارس". فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 13 ،46 ، 1398، 85-99. magiran.com/p2070977
Jalil Moradi ; Zhila Azarkerdar. "Investigating Motivational and Preventive Factors Influencing Schools Physical Education teaching", Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 13, 46, 2019, 85-99. magiran.com/p2070977
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال