ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهلا شیخ شعاعی، اصغر سلطانی، حسین مطهری نژاد، (1398). رابطه برداشت ها از یادگیری و رویکردهای مطالعه و یادگیری در دانشجویان: یک تحلیل مدل سازی معادله ساختاری، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 13(46)، 129-149. magiran.com/p2070980
Mahla Sheikhshoaie, Asghar Soltani , Hossein Motaharinejad, (2019). Relationship between Students’ Conceptions and Approaches to Study and Learning: A Structural Equation Modeling Analysis, Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 13(46), 129-149. magiran.com/p2070980
مهلا شیخ شعاعی، اصغر سلطانی، حسین مطهری نژاد، رابطه برداشت ها از یادگیری و رویکردهای مطالعه و یادگیری در دانشجویان: یک تحلیل مدل سازی معادله ساختاری. فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 1398؛ 13(46): 129-149. magiran.com/p2070980
Mahla Sheikhshoaie, Asghar Soltani , Hossein Motaharinejad, Relationship between Students’ Conceptions and Approaches to Study and Learning: A Structural Equation Modeling Analysis, Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 2019; 13(46): 129-149. magiran.com/p2070980
مهلا شیخ شعاعی، اصغر سلطانی، حسین مطهری نژاد، "رابطه برداشت ها از یادگیری و رویکردهای مطالعه و یادگیری در دانشجویان: یک تحلیل مدل سازی معادله ساختاری"، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی 13، شماره 46 (1398): 129-149. magiran.com/p2070980
Mahla Sheikhshoaie, Asghar Soltani , Hossein Motaharinejad, "Relationship between Students’ Conceptions and Approaches to Study and Learning: A Structural Equation Modeling Analysis", Quarterly Journal of Research in Educational Systems 13, no.46 (2019): 129-149. magiran.com/p2070980
مهلا شیخ شعاعی، اصغر سلطانی، حسین مطهری نژاد، (1398). 'رابطه برداشت ها از یادگیری و رویکردهای مطالعه و یادگیری در دانشجویان: یک تحلیل مدل سازی معادله ساختاری'، فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 13(46)، صص.129-149. magiran.com/p2070980
Mahla Sheikhshoaie, Asghar Soltani , Hossein Motaharinejad, (2019). 'Relationship between Students’ Conceptions and Approaches to Study and Learning: A Structural Equation Modeling Analysis', Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 13(46), pp.129-149. magiran.com/p2070980
مهلا شیخ شعاعی؛ اصغر سلطانی؛ حسین مطهری نژاد. "رابطه برداشت ها از یادگیری و رویکردهای مطالعه و یادگیری در دانشجویان: یک تحلیل مدل سازی معادله ساختاری". فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی، 13 ،46 ، 1398، 129-149. magiran.com/p2070980
Mahla Sheikhshoaie; Asghar Soltani ; Hossein Motaharinejad. "Relationship between Students’ Conceptions and Approaches to Study and Learning: A Structural Equation Modeling Analysis", Quarterly Journal of Research in Educational Systems, 13, 46, 2019, 129-149. magiran.com/p2070980
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال