ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم اکبریان، فخری شهیدی، محمد جواد وریدی، آرش کوچکی، سحر روشنک، (1398). بررسی اثر پلاسمای سرد بر ویژگی های میکروبی و شیمیایی زعفران، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7(4)، 425-439. magiran.com/p2071014
Maryam Akbarian, Fakhri Shahidi , Mohammad Javad Varidi, Arash Koocheki, Sahar Roshanak, (2019). Effect of Cold plasma on microbial and chemical properties of Saffron, Saffron Agronomy and Technology, 7(4), 425-439. magiran.com/p2071014
مریم اکبریان، فخری شهیدی، محمد جواد وریدی، آرش کوچکی، سحر روشنک، بررسی اثر پلاسمای سرد بر ویژگی های میکروبی و شیمیایی زعفران. نشریه زراعت و فناوری زعفران، 1398؛ 7(4): 425-439. magiran.com/p2071014
Maryam Akbarian, Fakhri Shahidi , Mohammad Javad Varidi, Arash Koocheki, Sahar Roshanak, Effect of Cold plasma on microbial and chemical properties of Saffron, Saffron Agronomy and Technology, 2019; 7(4): 425-439. magiran.com/p2071014
مریم اکبریان، فخری شهیدی، محمد جواد وریدی، آرش کوچکی، سحر روشنک، "بررسی اثر پلاسمای سرد بر ویژگی های میکروبی و شیمیایی زعفران"، نشریه زراعت و فناوری زعفران 7، شماره 4 (1398): 425-439. magiran.com/p2071014
Maryam Akbarian, Fakhri Shahidi , Mohammad Javad Varidi, Arash Koocheki, Sahar Roshanak, "Effect of Cold plasma on microbial and chemical properties of Saffron", Saffron Agronomy and Technology 7, no.4 (2019): 425-439. magiran.com/p2071014
مریم اکبریان، فخری شهیدی، محمد جواد وریدی، آرش کوچکی، سحر روشنک، (1398). 'بررسی اثر پلاسمای سرد بر ویژگی های میکروبی و شیمیایی زعفران'، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7(4)، صص.425-439. magiran.com/p2071014
Maryam Akbarian, Fakhri Shahidi , Mohammad Javad Varidi, Arash Koocheki, Sahar Roshanak, (2019). 'Effect of Cold plasma on microbial and chemical properties of Saffron', Saffron Agronomy and Technology, 7(4), pp.425-439. magiran.com/p2071014
مریم اکبریان؛ فخری شهیدی؛ محمد جواد وریدی؛ آرش کوچکی؛ سحر روشنک. "بررسی اثر پلاسمای سرد بر ویژگی های میکروبی و شیمیایی زعفران". نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7 ،4 ، 1398، 425-439. magiran.com/p2071014
Maryam Akbarian; Fakhri Shahidi ; Mohammad Javad Varidi; Arash Koocheki; Sahar Roshanak. "Effect of Cold plasma on microbial and chemical properties of Saffron", Saffron Agronomy and Technology, 7, 4, 2019, 425-439. magiran.com/p2071014
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال