ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سکینه خندان ده ارباب، محمد حسین امینی فرد، حمیدرضا فلاحی، حامد کاوه، (1398). تاثیر سطوح مختلف کود محرک زیستی نوافل و وزن بنه مادری بر رشد رویشی، گلدهی و محتوای کلروفیل زعفران، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7(4)، 441-455. magiran.com/p2071015
Sakineh Khandan Deh Arbab, Mohammad Hossein Aminifard, Hamid Reza Fallahi , Hamed Kaveh, (2019). Effect of different levels of novafol bio-fertilizer and mother corm weight on vegetative growth, flowering and chlorophyll content of saffron, Saffron Agronomy and Technology, 7(4), 441-455. magiran.com/p2071015
سکینه خندان ده ارباب، محمد حسین امینی فرد، حمیدرضا فلاحی، حامد کاوه، تاثیر سطوح مختلف کود محرک زیستی نوافل و وزن بنه مادری بر رشد رویشی، گلدهی و محتوای کلروفیل زعفران. نشریه زراعت و فناوری زعفران، 1398؛ 7(4): 441-455. magiran.com/p2071015
Sakineh Khandan Deh Arbab, Mohammad Hossein Aminifard, Hamid Reza Fallahi , Hamed Kaveh, Effect of different levels of novafol bio-fertilizer and mother corm weight on vegetative growth, flowering and chlorophyll content of saffron, Saffron Agronomy and Technology, 2019; 7(4): 441-455. magiran.com/p2071015
سکینه خندان ده ارباب، محمد حسین امینی فرد، حمیدرضا فلاحی، حامد کاوه، "تاثیر سطوح مختلف کود محرک زیستی نوافل و وزن بنه مادری بر رشد رویشی، گلدهی و محتوای کلروفیل زعفران"، نشریه زراعت و فناوری زعفران 7، شماره 4 (1398): 441-455. magiran.com/p2071015
Sakineh Khandan Deh Arbab, Mohammad Hossein Aminifard, Hamid Reza Fallahi , Hamed Kaveh, "Effect of different levels of novafol bio-fertilizer and mother corm weight on vegetative growth, flowering and chlorophyll content of saffron", Saffron Agronomy and Technology 7, no.4 (2019): 441-455. magiran.com/p2071015
سکینه خندان ده ارباب، محمد حسین امینی فرد، حمیدرضا فلاحی، حامد کاوه، (1398). 'تاثیر سطوح مختلف کود محرک زیستی نوافل و وزن بنه مادری بر رشد رویشی، گلدهی و محتوای کلروفیل زعفران'، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7(4)، صص.441-455. magiran.com/p2071015
Sakineh Khandan Deh Arbab, Mohammad Hossein Aminifard, Hamid Reza Fallahi , Hamed Kaveh, (2019). 'Effect of different levels of novafol bio-fertilizer and mother corm weight on vegetative growth, flowering and chlorophyll content of saffron', Saffron Agronomy and Technology, 7(4), pp.441-455. magiran.com/p2071015
سکینه خندان ده ارباب؛ محمد حسین امینی فرد؛ حمیدرضا فلاحی؛ حامد کاوه. "تاثیر سطوح مختلف کود محرک زیستی نوافل و وزن بنه مادری بر رشد رویشی، گلدهی و محتوای کلروفیل زعفران". نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7 ،4 ، 1398، 441-455. magiran.com/p2071015
Sakineh Khandan Deh Arbab; Mohammad Hossein Aminifard; Hamid Reza Fallahi ; Hamed Kaveh. "Effect of different levels of novafol bio-fertilizer and mother corm weight on vegetative growth, flowering and chlorophyll content of saffron", Saffron Agronomy and Technology, 7, 4, 2019, 441-455. magiran.com/p2071015
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال