ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد سید ی، پرویز رضوانی مقدم، (1398). برنامه پیشنهادی برای استاندارد سازی تولید بنه های زعفران: موانع و ارائه راهکارها، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7(4)، 457-479. magiran.com/p2071016
Mohammad Seyyedi , Parviz Rezvani Moghaddam, (2019). Proposed program for standardization of saffron corms production: obstacles and solutions, Saffron Agronomy and Technology, 7(4), 457-479. magiran.com/p2071016
سید محمد سید ی، پرویز رضوانی مقدم، برنامه پیشنهادی برای استاندارد سازی تولید بنه های زعفران: موانع و ارائه راهکارها. نشریه زراعت و فناوری زعفران، 1398؛ 7(4): 457-479. magiran.com/p2071016
Mohammad Seyyedi , Parviz Rezvani Moghaddam, Proposed program for standardization of saffron corms production: obstacles and solutions, Saffron Agronomy and Technology, 2019; 7(4): 457-479. magiran.com/p2071016
سید محمد سید ی، پرویز رضوانی مقدم، "برنامه پیشنهادی برای استاندارد سازی تولید بنه های زعفران: موانع و ارائه راهکارها"، نشریه زراعت و فناوری زعفران 7، شماره 4 (1398): 457-479. magiran.com/p2071016
Mohammad Seyyedi , Parviz Rezvani Moghaddam, "Proposed program for standardization of saffron corms production: obstacles and solutions", Saffron Agronomy and Technology 7, no.4 (2019): 457-479. magiran.com/p2071016
سید محمد سید ی، پرویز رضوانی مقدم، (1398). 'برنامه پیشنهادی برای استاندارد سازی تولید بنه های زعفران: موانع و ارائه راهکارها'، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7(4)، صص.457-479. magiran.com/p2071016
Mohammad Seyyedi , Parviz Rezvani Moghaddam, (2019). 'Proposed program for standardization of saffron corms production: obstacles and solutions', Saffron Agronomy and Technology, 7(4), pp.457-479. magiran.com/p2071016
سید محمد سید ی؛ پرویز رضوانی مقدم. "برنامه پیشنهادی برای استاندارد سازی تولید بنه های زعفران: موانع و ارائه راهکارها". نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7 ،4 ، 1398، 457-479. magiran.com/p2071016
Mohammad Seyyedi ; Parviz Rezvani Moghaddam. "Proposed program for standardization of saffron corms production: obstacles and solutions", Saffron Agronomy and Technology, 7, 4, 2019, 457-479. magiran.com/p2071016
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال