ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمد جعفر اصفهانی، جواد خزاعی، (1398). کاربرد ردپای اکولوژیک چند کارکردی در تحلیل پایداری تولید زعفران در خراسان جنوبی، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7(4)، 491-503. magiran.com/p2071018
Seyed Mohammad Jafar Esfahani , Javad Khazaee, (2019). Application of Multifunctional Ecological Footprint in Sustainability Analysis of Saffron Production in Southern Khorasan, Saffron Agronomy and Technology, 7(4), 491-503. magiran.com/p2071018
سید محمد جعفر اصفهانی، جواد خزاعی، کاربرد ردپای اکولوژیک چند کارکردی در تحلیل پایداری تولید زعفران در خراسان جنوبی. نشریه زراعت و فناوری زعفران، 1398؛ 7(4): 491-503. magiran.com/p2071018
Seyed Mohammad Jafar Esfahani , Javad Khazaee, Application of Multifunctional Ecological Footprint in Sustainability Analysis of Saffron Production in Southern Khorasan, Saffron Agronomy and Technology, 2019; 7(4): 491-503. magiran.com/p2071018
سید محمد جعفر اصفهانی، جواد خزاعی، "کاربرد ردپای اکولوژیک چند کارکردی در تحلیل پایداری تولید زعفران در خراسان جنوبی"، نشریه زراعت و فناوری زعفران 7، شماره 4 (1398): 491-503. magiran.com/p2071018
Seyed Mohammad Jafar Esfahani , Javad Khazaee, "Application of Multifunctional Ecological Footprint in Sustainability Analysis of Saffron Production in Southern Khorasan", Saffron Agronomy and Technology 7, no.4 (2019): 491-503. magiran.com/p2071018
سید محمد جعفر اصفهانی، جواد خزاعی، (1398). 'کاربرد ردپای اکولوژیک چند کارکردی در تحلیل پایداری تولید زعفران در خراسان جنوبی'، نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7(4)، صص.491-503. magiran.com/p2071018
Seyed Mohammad Jafar Esfahani , Javad Khazaee, (2019). 'Application of Multifunctional Ecological Footprint in Sustainability Analysis of Saffron Production in Southern Khorasan', Saffron Agronomy and Technology, 7(4), pp.491-503. magiran.com/p2071018
سید محمد جعفر اصفهانی؛ جواد خزاعی. "کاربرد ردپای اکولوژیک چند کارکردی در تحلیل پایداری تولید زعفران در خراسان جنوبی". نشریه زراعت و فناوری زعفران، 7 ،4 ، 1398، 491-503. magiran.com/p2071018
Seyed Mohammad Jafar Esfahani ; Javad Khazaee. "Application of Multifunctional Ecological Footprint in Sustainability Analysis of Saffron Production in Southern Khorasan", Saffron Agronomy and Technology, 7, 4, 2019, 491-503. magiran.com/p2071018
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال