ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حسین میرعلوی، زهرا پورزمانی، آزیتا جهانشاد، (1398). ارائه مدلی مبتنی بر رفتار مالی سرمایه گذاران جهت پیش بینی قیمت سهام با استفاده از روش های فرا ابتکاری شبکه های عصبی، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 12(47)، 76-109. magiran.com/p2071026
Seyed Hossain Miralavi, Zahra Pourzamani , Azita Jahanshad, (2019). Providing a model based on the financial behavior of investors in order to predict stock prices using ultra-innovative methods of neural networks, Journal of Securities Exchange, 12(47), 76-109. magiran.com/p2071026
سید حسین میرعلوی، زهرا پورزمانی، آزیتا جهانشاد، ارائه مدلی مبتنی بر رفتار مالی سرمایه گذاران جهت پیش بینی قیمت سهام با استفاده از روش های فرا ابتکاری شبکه های عصبی. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 1398؛ 12(47): 76-109. magiran.com/p2071026
Seyed Hossain Miralavi, Zahra Pourzamani , Azita Jahanshad, Providing a model based on the financial behavior of investors in order to predict stock prices using ultra-innovative methods of neural networks, Journal of Securities Exchange, 2019; 12(47): 76-109. magiran.com/p2071026
سید حسین میرعلوی، زهرا پورزمانی، آزیتا جهانشاد، "ارائه مدلی مبتنی بر رفتار مالی سرمایه گذاران جهت پیش بینی قیمت سهام با استفاده از روش های فرا ابتکاری شبکه های عصبی"، فصلنامه بورس اوراق بهادار 12، شماره 47 (1398): 76-109. magiran.com/p2071026
Seyed Hossain Miralavi, Zahra Pourzamani , Azita Jahanshad, "Providing a model based on the financial behavior of investors in order to predict stock prices using ultra-innovative methods of neural networks", Journal of Securities Exchange 12, no.47 (2019): 76-109. magiran.com/p2071026
سید حسین میرعلوی، زهرا پورزمانی، آزیتا جهانشاد، (1398). 'ارائه مدلی مبتنی بر رفتار مالی سرمایه گذاران جهت پیش بینی قیمت سهام با استفاده از روش های فرا ابتکاری شبکه های عصبی'، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 12(47)، صص.76-109. magiran.com/p2071026
Seyed Hossain Miralavi, Zahra Pourzamani , Azita Jahanshad, (2019). 'Providing a model based on the financial behavior of investors in order to predict stock prices using ultra-innovative methods of neural networks', Journal of Securities Exchange, 12(47), pp.76-109. magiran.com/p2071026
سید حسین میرعلوی؛ زهرا پورزمانی؛ آزیتا جهانشاد. "ارائه مدلی مبتنی بر رفتار مالی سرمایه گذاران جهت پیش بینی قیمت سهام با استفاده از روش های فرا ابتکاری شبکه های عصبی". فصلنامه بورس اوراق بهادار، 12 ،47 ، 1398، 76-109. magiran.com/p2071026
Seyed Hossain Miralavi; Zahra Pourzamani ; Azita Jahanshad. "Providing a model based on the financial behavior of investors in order to predict stock prices using ultra-innovative methods of neural networks", Journal of Securities Exchange, 12, 47, 2019, 76-109. magiran.com/p2071026
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال