ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد توحیدی، علیرضا فتاحی، (1398). استخراج مولفه های ارتقاء نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران بر مبنای استانداردهای بین المللی (مطالعه موردی: استانداردهای بین المللی IFSB و AAOIFI)، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 12(47)، 154-181. magiran.com/p2071029
Mohammad Tohidi , Alireza Fattahi, (2019). Parameters of Promotion of Shariah Supervision of Iran's Capital Market Base On International Shariah Supervision Standards by Thematic Analysis Approach (Case Study: International Standards IFSB & AAOIFI), Journal of Securities Exchange, 12(47), 154-181. magiran.com/p2071029
محمد توحیدی، علیرضا فتاحی، استخراج مولفه های ارتقاء نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران بر مبنای استانداردهای بین المللی (مطالعه موردی: استانداردهای بین المللی IFSB و AAOIFI). فصلنامه بورس اوراق بهادار، 1398؛ 12(47): 154-181. magiran.com/p2071029
Mohammad Tohidi , Alireza Fattahi, Parameters of Promotion of Shariah Supervision of Iran's Capital Market Base On International Shariah Supervision Standards by Thematic Analysis Approach (Case Study: International Standards IFSB & AAOIFI), Journal of Securities Exchange, 2019; 12(47): 154-181. magiran.com/p2071029
محمد توحیدی، علیرضا فتاحی، "استخراج مولفه های ارتقاء نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران بر مبنای استانداردهای بین المللی (مطالعه موردی: استانداردهای بین المللی IFSB و AAOIFI)"، فصلنامه بورس اوراق بهادار 12، شماره 47 (1398): 154-181. magiran.com/p2071029
Mohammad Tohidi , Alireza Fattahi, "Parameters of Promotion of Shariah Supervision of Iran's Capital Market Base On International Shariah Supervision Standards by Thematic Analysis Approach (Case Study: International Standards IFSB & AAOIFI)", Journal of Securities Exchange 12, no.47 (2019): 154-181. magiran.com/p2071029
محمد توحیدی، علیرضا فتاحی، (1398). 'استخراج مولفه های ارتقاء نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران بر مبنای استانداردهای بین المللی (مطالعه موردی: استانداردهای بین المللی IFSB و AAOIFI)'، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 12(47)، صص.154-181. magiran.com/p2071029
Mohammad Tohidi , Alireza Fattahi, (2019). 'Parameters of Promotion of Shariah Supervision of Iran's Capital Market Base On International Shariah Supervision Standards by Thematic Analysis Approach (Case Study: International Standards IFSB & AAOIFI)', Journal of Securities Exchange, 12(47), pp.154-181. magiran.com/p2071029
محمد توحیدی؛ علیرضا فتاحی. "استخراج مولفه های ارتقاء نظارت شرعی در بازار سرمایه ایران بر مبنای استانداردهای بین المللی (مطالعه موردی: استانداردهای بین المللی IFSB و AAOIFI)". فصلنامه بورس اوراق بهادار، 12 ،47 ، 1398، 154-181. magiran.com/p2071029
Mohammad Tohidi ; Alireza Fattahi. "Parameters of Promotion of Shariah Supervision of Iran's Capital Market Base On International Shariah Supervision Standards by Thematic Analysis Approach (Case Study: International Standards IFSB & AAOIFI)", Journal of Securities Exchange, 12, 47, 2019, 154-181. magiran.com/p2071029
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال