ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الناز میلانی، غلامعلی گلی موحد، مرتضی جعفری، (1398). تاثیر متغیرهای فرمولاسیون و شرایط فرایند اکستروژن بر خصوصیات عملکردی و تغذیه ای سبوس گندم، مجله علوم غذایی و تغذیه، 17(1)، 5-14. magiran.com/p2071031
E. Millani, G.A. Goli Movahhed , M. Jafari, (2019). Influence of Formulation Variables and Extrusion Cooking Conditions on Functional and Nutritioanal Characteristics of Wheat Bran, Journal of Food Technology & Nutrition, 17(1), 5-14. magiran.com/p2071031
الناز میلانی، غلامعلی گلی موحد، مرتضی جعفری، تاثیر متغیرهای فرمولاسیون و شرایط فرایند اکستروژن بر خصوصیات عملکردی و تغذیه ای سبوس گندم. مجله علوم غذایی و تغذیه، 1398؛ 17(1): 5-14. magiran.com/p2071031
E. Millani, G.A. Goli Movahhed , M. Jafari, Influence of Formulation Variables and Extrusion Cooking Conditions on Functional and Nutritioanal Characteristics of Wheat Bran, Journal of Food Technology & Nutrition, 2019; 17(1): 5-14. magiran.com/p2071031
الناز میلانی، غلامعلی گلی موحد، مرتضی جعفری، "تاثیر متغیرهای فرمولاسیون و شرایط فرایند اکستروژن بر خصوصیات عملکردی و تغذیه ای سبوس گندم"، مجله علوم غذایی و تغذیه 17، شماره 1 (1398): 5-14. magiran.com/p2071031
E. Millani, G.A. Goli Movahhed , M. Jafari, "Influence of Formulation Variables and Extrusion Cooking Conditions on Functional and Nutritioanal Characteristics of Wheat Bran", Journal of Food Technology & Nutrition 17, no.1 (2019): 5-14. magiran.com/p2071031
الناز میلانی، غلامعلی گلی موحد، مرتضی جعفری، (1398). 'تاثیر متغیرهای فرمولاسیون و شرایط فرایند اکستروژن بر خصوصیات عملکردی و تغذیه ای سبوس گندم'، مجله علوم غذایی و تغذیه، 17(1)، صص.5-14. magiran.com/p2071031
E. Millani, G.A. Goli Movahhed , M. Jafari, (2019). 'Influence of Formulation Variables and Extrusion Cooking Conditions on Functional and Nutritioanal Characteristics of Wheat Bran', Journal of Food Technology & Nutrition, 17(1), pp.5-14. magiran.com/p2071031
الناز میلانی؛ غلامعلی گلی موحد؛ مرتضی جعفری. "تاثیر متغیرهای فرمولاسیون و شرایط فرایند اکستروژن بر خصوصیات عملکردی و تغذیه ای سبوس گندم". مجله علوم غذایی و تغذیه، 17 ،1 ، 1398، 5-14. magiran.com/p2071031
E. Millani; G.A. Goli Movahhed ; M. Jafari. "Influence of Formulation Variables and Extrusion Cooking Conditions on Functional and Nutritioanal Characteristics of Wheat Bran", Journal of Food Technology & Nutrition, 17, 1, 2019, 5-14. magiran.com/p2071031
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال