ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نادیا پاشایی، مانیا صالحی فر، مریم فهیم دانش، (1398). بررسی پایداری اسیدهای چرب امگا-3 طی شرایط مختلف خشک کردن و نگهداری در اسپاگتی غنی شده، مجله علوم غذایی و تغذیه، 17(1)، 39-48. magiran.com/p2071034
N. Pashaei, M. Salehifar , M. Fahimdanesh, (2019). Evaluation of Stability Omega-3 Fatty Acids Stability in Different Drying Conditions and its Microencapsulated Retention in Enriched Spaghetti, Journal of Food Technology & Nutrition, 17(1), 39-48. magiran.com/p2071034
نادیا پاشایی، مانیا صالحی فر، مریم فهیم دانش، بررسی پایداری اسیدهای چرب امگا-3 طی شرایط مختلف خشک کردن و نگهداری در اسپاگتی غنی شده. مجله علوم غذایی و تغذیه، 1398؛ 17(1): 39-48. magiran.com/p2071034
N. Pashaei, M. Salehifar , M. Fahimdanesh, Evaluation of Stability Omega-3 Fatty Acids Stability in Different Drying Conditions and its Microencapsulated Retention in Enriched Spaghetti, Journal of Food Technology & Nutrition, 2019; 17(1): 39-48. magiran.com/p2071034
نادیا پاشایی، مانیا صالحی فر، مریم فهیم دانش، "بررسی پایداری اسیدهای چرب امگا-3 طی شرایط مختلف خشک کردن و نگهداری در اسپاگتی غنی شده"، مجله علوم غذایی و تغذیه 17، شماره 1 (1398): 39-48. magiran.com/p2071034
N. Pashaei, M. Salehifar , M. Fahimdanesh, "Evaluation of Stability Omega-3 Fatty Acids Stability in Different Drying Conditions and its Microencapsulated Retention in Enriched Spaghetti", Journal of Food Technology & Nutrition 17, no.1 (2019): 39-48. magiran.com/p2071034
نادیا پاشایی، مانیا صالحی فر، مریم فهیم دانش، (1398). 'بررسی پایداری اسیدهای چرب امگا-3 طی شرایط مختلف خشک کردن و نگهداری در اسپاگتی غنی شده'، مجله علوم غذایی و تغذیه، 17(1)، صص.39-48. magiran.com/p2071034
N. Pashaei, M. Salehifar , M. Fahimdanesh, (2019). 'Evaluation of Stability Omega-3 Fatty Acids Stability in Different Drying Conditions and its Microencapsulated Retention in Enriched Spaghetti', Journal of Food Technology & Nutrition, 17(1), pp.39-48. magiran.com/p2071034
نادیا پاشایی؛ مانیا صالحی فر؛ مریم فهیم دانش. "بررسی پایداری اسیدهای چرب امگا-3 طی شرایط مختلف خشک کردن و نگهداری در اسپاگتی غنی شده". مجله علوم غذایی و تغذیه، 17 ،1 ، 1398، 39-48. magiran.com/p2071034
N. Pashaei; M. Salehifar ; M. Fahimdanesh. "Evaluation of Stability Omega-3 Fatty Acids Stability in Different Drying Conditions and its Microencapsulated Retention in Enriched Spaghetti", Journal of Food Technology & Nutrition, 17, 1, 2019, 39-48. magiran.com/p2071034
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال