ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کیانا پورمحمدی، الهه عابدی، محسن خالقان، محمدرضا محمودی، (1398). تاثیر پیش تیمار اولتراسونیک بر قدرت آنتی‎اکسیدانی و ترکیبات فنولیک عصاره برنج قهوه ای و سفید حاصل از واریته سرخه لنجان، مجله علوم غذایی و تغذیه، 17(1)، 75-88. magiran.com/p2071037
K. Pourmohammadi, E. Abedi , M. Khaleghan, M.R. Mahmoodi, (2019). The Effect of Ultrasonic Pretreatment on Antioxidant Activity and Phenolic Compounds of White and Brown Rice Extracted from Lenjan Sorkhe Cultivar, Journal of Food Technology & Nutrition, 17(1), 75-88. magiran.com/p2071037
کیانا پورمحمدی، الهه عابدی، محسن خالقان، محمدرضا محمودی، تاثیر پیش تیمار اولتراسونیک بر قدرت آنتی‎اکسیدانی و ترکیبات فنولیک عصاره برنج قهوه ای و سفید حاصل از واریته سرخه لنجان. مجله علوم غذایی و تغذیه، 1398؛ 17(1): 75-88. magiran.com/p2071037
K. Pourmohammadi, E. Abedi , M. Khaleghan, M.R. Mahmoodi, The Effect of Ultrasonic Pretreatment on Antioxidant Activity and Phenolic Compounds of White and Brown Rice Extracted from Lenjan Sorkhe Cultivar, Journal of Food Technology & Nutrition, 2019; 17(1): 75-88. magiran.com/p2071037
کیانا پورمحمدی، الهه عابدی، محسن خالقان، محمدرضا محمودی، "تاثیر پیش تیمار اولتراسونیک بر قدرت آنتی‎اکسیدانی و ترکیبات فنولیک عصاره برنج قهوه ای و سفید حاصل از واریته سرخه لنجان"، مجله علوم غذایی و تغذیه 17، شماره 1 (1398): 75-88. magiran.com/p2071037
K. Pourmohammadi, E. Abedi , M. Khaleghan, M.R. Mahmoodi, "The Effect of Ultrasonic Pretreatment on Antioxidant Activity and Phenolic Compounds of White and Brown Rice Extracted from Lenjan Sorkhe Cultivar", Journal of Food Technology & Nutrition 17, no.1 (2019): 75-88. magiran.com/p2071037
کیانا پورمحمدی، الهه عابدی، محسن خالقان، محمدرضا محمودی، (1398). 'تاثیر پیش تیمار اولتراسونیک بر قدرت آنتی‎اکسیدانی و ترکیبات فنولیک عصاره برنج قهوه ای و سفید حاصل از واریته سرخه لنجان'، مجله علوم غذایی و تغذیه، 17(1)، صص.75-88. magiran.com/p2071037
K. Pourmohammadi, E. Abedi , M. Khaleghan, M.R. Mahmoodi, (2019). 'The Effect of Ultrasonic Pretreatment on Antioxidant Activity and Phenolic Compounds of White and Brown Rice Extracted from Lenjan Sorkhe Cultivar', Journal of Food Technology & Nutrition, 17(1), pp.75-88. magiran.com/p2071037
کیانا پورمحمدی؛ الهه عابدی؛ محسن خالقان؛ محمدرضا محمودی. "تاثیر پیش تیمار اولتراسونیک بر قدرت آنتی‎اکسیدانی و ترکیبات فنولیک عصاره برنج قهوه ای و سفید حاصل از واریته سرخه لنجان". مجله علوم غذایی و تغذیه، 17 ،1 ، 1398، 75-88. magiran.com/p2071037
K. Pourmohammadi; E. Abedi ; M. Khaleghan; M.R. Mahmoodi. "The Effect of Ultrasonic Pretreatment on Antioxidant Activity and Phenolic Compounds of White and Brown Rice Extracted from Lenjan Sorkhe Cultivar", Journal of Food Technology & Nutrition, 17, 1, 2019, 75-88. magiran.com/p2071037
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال