ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد عظیمی، فتاح مرادی، (1398). اثر مکمل یاری سلنیوم بر سطوح سرمی کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز و قدرت عضلانی در وضعیت استراحت و متعاقب یک مسابقه فوتبال در بازیکنان فوتبال جوان، مجله علوم غذایی و تغذیه، 17(1)، 99-108. magiran.com/p2071039
M. Azimi, F. Moradi , (2019). The Effect of Selenium Supplementation on Serum Levels of Creatine Kinase, Lactate Dehydrogenase and Muscle Strength at Resting and after a Soccer Match in Young Soccer Players, Journal of Food Technology & Nutrition, 17(1), 99-108. magiran.com/p2071039
محمد عظیمی، فتاح مرادی، اثر مکمل یاری سلنیوم بر سطوح سرمی کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز و قدرت عضلانی در وضعیت استراحت و متعاقب یک مسابقه فوتبال در بازیکنان فوتبال جوان. مجله علوم غذایی و تغذیه، 1398؛ 17(1): 99-108. magiran.com/p2071039
M. Azimi, F. Moradi , The Effect of Selenium Supplementation on Serum Levels of Creatine Kinase, Lactate Dehydrogenase and Muscle Strength at Resting and after a Soccer Match in Young Soccer Players, Journal of Food Technology & Nutrition, 2019; 17(1): 99-108. magiran.com/p2071039
محمد عظیمی، فتاح مرادی، "اثر مکمل یاری سلنیوم بر سطوح سرمی کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز و قدرت عضلانی در وضعیت استراحت و متعاقب یک مسابقه فوتبال در بازیکنان فوتبال جوان"، مجله علوم غذایی و تغذیه 17، شماره 1 (1398): 99-108. magiran.com/p2071039
M. Azimi, F. Moradi , "The Effect of Selenium Supplementation on Serum Levels of Creatine Kinase, Lactate Dehydrogenase and Muscle Strength at Resting and after a Soccer Match in Young Soccer Players", Journal of Food Technology & Nutrition 17, no.1 (2019): 99-108. magiran.com/p2071039
محمد عظیمی، فتاح مرادی، (1398). 'اثر مکمل یاری سلنیوم بر سطوح سرمی کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز و قدرت عضلانی در وضعیت استراحت و متعاقب یک مسابقه فوتبال در بازیکنان فوتبال جوان'، مجله علوم غذایی و تغذیه، 17(1)، صص.99-108. magiran.com/p2071039
M. Azimi, F. Moradi , (2019). 'The Effect of Selenium Supplementation on Serum Levels of Creatine Kinase, Lactate Dehydrogenase and Muscle Strength at Resting and after a Soccer Match in Young Soccer Players', Journal of Food Technology & Nutrition, 17(1), pp.99-108. magiran.com/p2071039
محمد عظیمی؛ فتاح مرادی. "اثر مکمل یاری سلنیوم بر سطوح سرمی کراتین کیناز، لاکتات دهیدروژناز و قدرت عضلانی در وضعیت استراحت و متعاقب یک مسابقه فوتبال در بازیکنان فوتبال جوان". مجله علوم غذایی و تغذیه، 17 ،1 ، 1398، 99-108. magiran.com/p2071039
M. Azimi; F. Moradi . "The Effect of Selenium Supplementation on Serum Levels of Creatine Kinase, Lactate Dehydrogenase and Muscle Strength at Resting and after a Soccer Match in Young Soccer Players", Journal of Food Technology & Nutrition, 17, 1, 2019, 99-108. magiran.com/p2071039
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال