ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالله مقیمیان زاده، زرین تاج واردی، (1398). بررسی خصوصیات سبکی عطار در بیان ویژگی های انسان کام، مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، 12(46)، 225-243. magiran.com/p2071046
Zarrintaj Varedi, Abdollah Maghamianzade, (2020). The study of Attar's stylistic characteristics in presenting the Perfect Man's attributions, , 12(46), 225-243. magiran.com/p2071046
عبدالله مقیمیان زاده، زرین تاج واردی، بررسی خصوصیات سبکی عطار در بیان ویژگی های انسان کام. مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، 1398؛ 12(46): 225-243. magiran.com/p2071046
Zarrintaj Varedi, Abdollah Maghamianzade, The study of Attar's stylistic characteristics in presenting the Perfect Man's attributions, , 2020; 12(46): 225-243. magiran.com/p2071046
عبدالله مقیمیان زاده، زرین تاج واردی، "بررسی خصوصیات سبکی عطار در بیان ویژگی های انسان کام"، مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) 12، شماره 46 (1398): 225-243. magiran.com/p2071046
Zarrintaj Varedi, Abdollah Maghamianzade, "The study of Attar's stylistic characteristics in presenting the Perfect Man's attributions", 12, no.46 (2020): 225-243. magiran.com/p2071046
عبدالله مقیمیان زاده، زرین تاج واردی، (1398). 'بررسی خصوصیات سبکی عطار در بیان ویژگی های انسان کام'، مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، 12(46)، صص.225-243. magiran.com/p2071046
Zarrintaj Varedi, Abdollah Maghamianzade, (2020). 'The study of Attar's stylistic characteristics in presenting the Perfect Man's attributions', , 12(46), pp.225-243. magiran.com/p2071046
عبدالله مقیمیان زاده؛ زرین تاج واردی. "بررسی خصوصیات سبکی عطار در بیان ویژگی های انسان کام". مجله سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب)، 12 ،46 ، 1398، 225-243. magiran.com/p2071046
Zarrintaj Varedi; Abdollah Maghamianzade. "The study of Attar's stylistic characteristics in presenting the Perfect Man's attributions", , 12, 46, 2020, 225-243. magiran.com/p2071046
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال