ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی میرزایی، هادی حکیمی، محمدرضا پورمحمدی، (1398). سنجش میزان رضایت مندی ساکنان سکونتگاه های غیررسمی ازخدمات ارائه شده مدیریت شهری (مطالعه موردی: محله پاسداران تبریز)، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14(48)، 585-603. magiran.com/p2071075
Ali Mirzaie , Hadi Hakimi, Mohammad Reza Pour Mohammadi, (2019). Measuring Informal Accommodations' Residents Satisfaction of the Services Offered by the City Hall.Case Study: Pasdaran Neighborhood, Tabriz, Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14(48), 585-603. magiran.com/p2071075
علی میرزایی، هادی حکیمی، محمدرضا پورمحمدی، سنجش میزان رضایت مندی ساکنان سکونتگاه های غیررسمی ازخدمات ارائه شده مدیریت شهری (مطالعه موردی: محله پاسداران تبریز). مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 1398؛ 14(48): 585-603. magiran.com/p2071075
Ali Mirzaie , Hadi Hakimi, Mohammad Reza Pour Mohammadi, Measuring Informal Accommodations' Residents Satisfaction of the Services Offered by the City Hall.Case Study: Pasdaran Neighborhood, Tabriz, Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 2019; 14(48): 585-603. magiran.com/p2071075
علی میرزایی، هادی حکیمی، محمدرضا پورمحمدی، "سنجش میزان رضایت مندی ساکنان سکونتگاه های غیررسمی ازخدمات ارائه شده مدیریت شهری (مطالعه موردی: محله پاسداران تبریز)"، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 14، شماره 48 (1398): 585-603. magiran.com/p2071075
Ali Mirzaie , Hadi Hakimi, Mohammad Reza Pour Mohammadi, "Measuring Informal Accommodations' Residents Satisfaction of the Services Offered by the City Hall.Case Study: Pasdaran Neighborhood, Tabriz", Journal of Studies Of Human Settlements Planning 14, no.48 (2019): 585-603. magiran.com/p2071075
علی میرزایی، هادی حکیمی، محمدرضا پورمحمدی، (1398). 'سنجش میزان رضایت مندی ساکنان سکونتگاه های غیررسمی ازخدمات ارائه شده مدیریت شهری (مطالعه موردی: محله پاسداران تبریز)'، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14(48)، صص.585-603. magiran.com/p2071075
Ali Mirzaie , Hadi Hakimi, Mohammad Reza Pour Mohammadi, (2019). 'Measuring Informal Accommodations' Residents Satisfaction of the Services Offered by the City Hall.Case Study: Pasdaran Neighborhood, Tabriz', Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14(48), pp.585-603. magiran.com/p2071075
علی میرزایی؛ هادی حکیمی؛ محمدرضا پورمحمدی. "سنجش میزان رضایت مندی ساکنان سکونتگاه های غیررسمی ازخدمات ارائه شده مدیریت شهری (مطالعه موردی: محله پاسداران تبریز)". مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14 ،48 ، 1398، 585-603. magiran.com/p2071075
Ali Mirzaie ; Hadi Hakimi; Mohammad Reza Pour Mohammadi. "Measuring Informal Accommodations' Residents Satisfaction of the Services Offered by the City Hall.Case Study: Pasdaran Neighborhood, Tabriz", Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14, 48, 2019, 585-603. magiran.com/p2071075
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال