ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الیاس چهرازی، علی منظم اسماعیل پور، مهدی قانعی زارع، (1398). سنجش میزان پایداری اجتماعی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان پایین ولایت شهرستان کاشمر)، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14(48)، 717-733. magiran.com/p2071082
Elyas Chehrazi , Ali Monazzam Esmailpour, Mehdi Ghanei Zare, (2019). Measurement of social sustainability rate in rural areasUsing Fuzzy Delphi and Fuzzy TOPSIS techniques(Case study: The rural-ship of PaeenVelayat in Kashmar Township), Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14(48), 717-733. magiran.com/p2071082
الیاس چهرازی، علی منظم اسماعیل پور، مهدی قانعی زارع، سنجش میزان پایداری اجتماعی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان پایین ولایت شهرستان کاشمر). مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 1398؛ 14(48): 717-733. magiran.com/p2071082
Elyas Chehrazi , Ali Monazzam Esmailpour, Mehdi Ghanei Zare, Measurement of social sustainability rate in rural areasUsing Fuzzy Delphi and Fuzzy TOPSIS techniques(Case study: The rural-ship of PaeenVelayat in Kashmar Township), Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 2019; 14(48): 717-733. magiran.com/p2071082
الیاس چهرازی، علی منظم اسماعیل پور، مهدی قانعی زارع، "سنجش میزان پایداری اجتماعی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان پایین ولایت شهرستان کاشمر)"، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی 14، شماره 48 (1398): 717-733. magiran.com/p2071082
Elyas Chehrazi , Ali Monazzam Esmailpour, Mehdi Ghanei Zare, "Measurement of social sustainability rate in rural areasUsing Fuzzy Delphi and Fuzzy TOPSIS techniques(Case study: The rural-ship of PaeenVelayat in Kashmar Township)", Journal of Studies Of Human Settlements Planning 14, no.48 (2019): 717-733. magiran.com/p2071082
الیاس چهرازی، علی منظم اسماعیل پور، مهدی قانعی زارع، (1398). 'سنجش میزان پایداری اجتماعی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان پایین ولایت شهرستان کاشمر)'، مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14(48)، صص.717-733. magiran.com/p2071082
Elyas Chehrazi , Ali Monazzam Esmailpour, Mehdi Ghanei Zare, (2019). 'Measurement of social sustainability rate in rural areasUsing Fuzzy Delphi and Fuzzy TOPSIS techniques(Case study: The rural-ship of PaeenVelayat in Kashmar Township)', Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14(48), pp.717-733. magiran.com/p2071082
الیاس چهرازی؛ علی منظم اسماعیل پور؛ مهدی قانعی زارع. "سنجش میزان پایداری اجتماعی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان پایین ولایت شهرستان کاشمر)". مجله مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، 14 ،48 ، 1398، 717-733. magiran.com/p2071082
Elyas Chehrazi ; Ali Monazzam Esmailpour; Mehdi Ghanei Zare. "Measurement of social sustainability rate in rural areasUsing Fuzzy Delphi and Fuzzy TOPSIS techniques(Case study: The rural-ship of PaeenVelayat in Kashmar Township)", Journal of Studies Of Human Settlements Planning, 14, 48, 2019, 717-733. magiran.com/p2071082
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال