ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره اسکندری، ایرج محمدفام، مصطفی میرزایی علی آبادی، (1398). تحلیل ایمنی پویای ایستگاه های CNG با استفاده از تکنیک درخت خطا و شبکه بیزین، مجله بهداشت و ایمنی کار، 9(4)، 250-264. magiran.com/p2071087
Tahereh Eskandari, Iraj Mohammadfam, Mostafa Mirzaei Aliabadi, (2019). Dynamic Safety Analysis CNG Stations Using Fault Tree Approach and Bayesian Network, Journal of Health and Safety at Work, 9(4), 250-264. magiran.com/p2071087
طاهره اسکندری، ایرج محمدفام، مصطفی میرزایی علی آبادی، تحلیل ایمنی پویای ایستگاه های CNG با استفاده از تکنیک درخت خطا و شبکه بیزین. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1398؛ 9(4): 250-264. magiran.com/p2071087
Tahereh Eskandari, Iraj Mohammadfam, Mostafa Mirzaei Aliabadi, Dynamic Safety Analysis CNG Stations Using Fault Tree Approach and Bayesian Network, Journal of Health and Safety at Work, 2019; 9(4): 250-264. magiran.com/p2071087
طاهره اسکندری، ایرج محمدفام، مصطفی میرزایی علی آبادی، "تحلیل ایمنی پویای ایستگاه های CNG با استفاده از تکنیک درخت خطا و شبکه بیزین"، مجله بهداشت و ایمنی کار 9، شماره 4 (1398): 250-264. magiran.com/p2071087
Tahereh Eskandari, Iraj Mohammadfam, Mostafa Mirzaei Aliabadi, "Dynamic Safety Analysis CNG Stations Using Fault Tree Approach and Bayesian Network", Journal of Health and Safety at Work 9, no.4 (2019): 250-264. magiran.com/p2071087
طاهره اسکندری، ایرج محمدفام، مصطفی میرزایی علی آبادی، (1398). 'تحلیل ایمنی پویای ایستگاه های CNG با استفاده از تکنیک درخت خطا و شبکه بیزین'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 9(4)، صص.250-264. magiran.com/p2071087
Tahereh Eskandari, Iraj Mohammadfam, Mostafa Mirzaei Aliabadi, (2019). 'Dynamic Safety Analysis CNG Stations Using Fault Tree Approach and Bayesian Network', Journal of Health and Safety at Work, 9(4), pp.250-264. magiran.com/p2071087
طاهره اسکندری؛ ایرج محمدفام؛ مصطفی میرزایی علی آبادی. "تحلیل ایمنی پویای ایستگاه های CNG با استفاده از تکنیک درخت خطا و شبکه بیزین". مجله بهداشت و ایمنی کار، 9 ،4 ، 1398، 250-264. magiran.com/p2071087
Tahereh Eskandari; Iraj Mohammadfam; Mostafa Mirzaei Aliabadi. "Dynamic Safety Analysis CNG Stations Using Fault Tree Approach and Bayesian Network", Journal of Health and Safety at Work, 9, 4, 2019, 250-264. magiran.com/p2071087
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال