ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرانک نجاریان، فریده گلبابایی، اصغر قهری، کمال اعظم، (1398). مقایسه ظرفیت جذب سووفلوران بر روی بسترهای کربنی آغشته به ذرات اکسید تیتانیوم در مقیاس نانو و غیرنانو، مجله بهداشت و ایمنی کار، 9(4)، 283-297. magiran.com/p2071089
Faranak Najarian, Farideh Golbabaei, Asghar Ghahri, Kamal Azam, (2019). Comparative study of the Sevoflurane Asorption Capacity on Carbon Media Impregnated with Titanium Oxide Nanoparticles, Journal of Health and Safety at Work, 9(4), 283-297. magiran.com/p2071089
فرانک نجاریان، فریده گلبابایی، اصغر قهری، کمال اعظم، مقایسه ظرفیت جذب سووفلوران بر روی بسترهای کربنی آغشته به ذرات اکسید تیتانیوم در مقیاس نانو و غیرنانو. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1398؛ 9(4): 283-297. magiran.com/p2071089
Faranak Najarian, Farideh Golbabaei, Asghar Ghahri, Kamal Azam, Comparative study of the Sevoflurane Asorption Capacity on Carbon Media Impregnated with Titanium Oxide Nanoparticles, Journal of Health and Safety at Work, 2019; 9(4): 283-297. magiran.com/p2071089
فرانک نجاریان، فریده گلبابایی، اصغر قهری، کمال اعظم، "مقایسه ظرفیت جذب سووفلوران بر روی بسترهای کربنی آغشته به ذرات اکسید تیتانیوم در مقیاس نانو و غیرنانو"، مجله بهداشت و ایمنی کار 9، شماره 4 (1398): 283-297. magiran.com/p2071089
Faranak Najarian, Farideh Golbabaei, Asghar Ghahri, Kamal Azam, "Comparative study of the Sevoflurane Asorption Capacity on Carbon Media Impregnated with Titanium Oxide Nanoparticles", Journal of Health and Safety at Work 9, no.4 (2019): 283-297. magiran.com/p2071089
فرانک نجاریان، فریده گلبابایی، اصغر قهری، کمال اعظم، (1398). 'مقایسه ظرفیت جذب سووفلوران بر روی بسترهای کربنی آغشته به ذرات اکسید تیتانیوم در مقیاس نانو و غیرنانو'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 9(4)، صص.283-297. magiran.com/p2071089
Faranak Najarian, Farideh Golbabaei, Asghar Ghahri, Kamal Azam, (2019). 'Comparative study of the Sevoflurane Asorption Capacity on Carbon Media Impregnated with Titanium Oxide Nanoparticles', Journal of Health and Safety at Work, 9(4), pp.283-297. magiran.com/p2071089
فرانک نجاریان؛ فریده گلبابایی؛ اصغر قهری؛ کمال اعظم. "مقایسه ظرفیت جذب سووفلوران بر روی بسترهای کربنی آغشته به ذرات اکسید تیتانیوم در مقیاس نانو و غیرنانو". مجله بهداشت و ایمنی کار، 9 ،4 ، 1398، 283-297. magiran.com/p2071089
Faranak Najarian; Farideh Golbabaei; Asghar Ghahri; Kamal Azam. "Comparative study of the Sevoflurane Asorption Capacity on Carbon Media Impregnated with Titanium Oxide Nanoparticles", Journal of Health and Safety at Work, 9, 4, 2019, 283-297. magiran.com/p2071089
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال