ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمد سلطان زاده، حمیدرضا حیدری، حیدر محمدی، ابوالفضل محمدبیگی، ولی سرسنگی، میلاد درخشان جزری، (1398). تحلیل علی جامع شدت حوادث شغلی در صنایع شیمیایی: یک مطالعه میدانی بر اساس تکنیک های الگوریتم انتخاب ویژگی و رگرسیون خطی چندگانه، مجله بهداشت و ایمنی کار، 9(4)، 298-310. magiran.com/p2071090
Ahmad Soltanzadeh, Hamidreza Heidari, Heidar Mohammad, Abolfazl Mohammadbeigi, Vali Sarsangi, Milad Darakhshan Jazari, (2019). Comprehensive causal analysis of occupational accidents’ severity in the chemical industries; A field study based on feature selection and multiple linear regression techniques, Journal of Health and Safety at Work, 9(4), 298-310. magiran.com/p2071090
احمد سلطان زاده، حمیدرضا حیدری، حیدر محمدی، ابوالفضل محمدبیگی، ولی سرسنگی، میلاد درخشان جزری، تحلیل علی جامع شدت حوادث شغلی در صنایع شیمیایی: یک مطالعه میدانی بر اساس تکنیک های الگوریتم انتخاب ویژگی و رگرسیون خطی چندگانه. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1398؛ 9(4): 298-310. magiran.com/p2071090
Ahmad Soltanzadeh, Hamidreza Heidari, Heidar Mohammad, Abolfazl Mohammadbeigi, Vali Sarsangi, Milad Darakhshan Jazari, Comprehensive causal analysis of occupational accidents’ severity in the chemical industries; A field study based on feature selection and multiple linear regression techniques, Journal of Health and Safety at Work, 2019; 9(4): 298-310. magiran.com/p2071090
احمد سلطان زاده، حمیدرضا حیدری، حیدر محمدی، ابوالفضل محمدبیگی، ولی سرسنگی، میلاد درخشان جزری، "تحلیل علی جامع شدت حوادث شغلی در صنایع شیمیایی: یک مطالعه میدانی بر اساس تکنیک های الگوریتم انتخاب ویژگی و رگرسیون خطی چندگانه"، مجله بهداشت و ایمنی کار 9، شماره 4 (1398): 298-310. magiran.com/p2071090
Ahmad Soltanzadeh, Hamidreza Heidari, Heidar Mohammad, Abolfazl Mohammadbeigi, Vali Sarsangi, Milad Darakhshan Jazari, "Comprehensive causal analysis of occupational accidents’ severity in the chemical industries; A field study based on feature selection and multiple linear regression techniques", Journal of Health and Safety at Work 9, no.4 (2019): 298-310. magiran.com/p2071090
احمد سلطان زاده، حمیدرضا حیدری، حیدر محمدی، ابوالفضل محمدبیگی، ولی سرسنگی، میلاد درخشان جزری، (1398). 'تحلیل علی جامع شدت حوادث شغلی در صنایع شیمیایی: یک مطالعه میدانی بر اساس تکنیک های الگوریتم انتخاب ویژگی و رگرسیون خطی چندگانه'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 9(4)، صص.298-310. magiran.com/p2071090
Ahmad Soltanzadeh, Hamidreza Heidari, Heidar Mohammad, Abolfazl Mohammadbeigi, Vali Sarsangi, Milad Darakhshan Jazari, (2019). 'Comprehensive causal analysis of occupational accidents’ severity in the chemical industries; A field study based on feature selection and multiple linear regression techniques', Journal of Health and Safety at Work, 9(4), pp.298-310. magiran.com/p2071090
احمد سلطان زاده؛ حمیدرضا حیدری؛ حیدر محمدی؛ ابوالفضل محمدبیگی؛ ولی سرسنگی؛ میلاد درخشان جزری. "تحلیل علی جامع شدت حوادث شغلی در صنایع شیمیایی: یک مطالعه میدانی بر اساس تکنیک های الگوریتم انتخاب ویژگی و رگرسیون خطی چندگانه". مجله بهداشت و ایمنی کار، 9 ،4 ، 1398، 298-310. magiran.com/p2071090
Ahmad Soltanzadeh; Hamidreza Heidari; Heidar Mohammad; Abolfazl Mohammadbeigi; Vali Sarsangi; Milad Darakhshan Jazari. "Comprehensive causal analysis of occupational accidents’ severity in the chemical industries; A field study based on feature selection and multiple linear regression techniques", Journal of Health and Safety at Work, 9, 4, 2019, 298-310. magiran.com/p2071090
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال