ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روح الله حاجی زاده، علی خوانین، احمد جنیدی جعفری، محمد برمر، سمیه فرهنگ دهقان، (1398). بررسی ویژگی های آکوستیکی نانوکامپوزیت پلیمری با خصوصیات توام جاذب و عایق صوتی، مجله بهداشت و ایمنی کار، 9(4)، 311-328. magiran.com/p2071091
Roohalah Hajizadeh, Ali Khavanin, Ahmad Jonidi Jafari, Mohammad Barmar, Somayeh Farhang Dehghan, (2019). Investigation of Acoustic Properties of Polymer Nanocomposites regarding Combined Sound Absorption and Insulation Characteristics, Journal of Health and Safety at Work, 9(4), 311-328. magiran.com/p2071091
روح الله حاجی زاده، علی خوانین، احمد جنیدی جعفری، محمد برمر، سمیه فرهنگ دهقان، بررسی ویژگی های آکوستیکی نانوکامپوزیت پلیمری با خصوصیات توام جاذب و عایق صوتی. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1398؛ 9(4): 311-328. magiran.com/p2071091
Roohalah Hajizadeh, Ali Khavanin, Ahmad Jonidi Jafari, Mohammad Barmar, Somayeh Farhang Dehghan, Investigation of Acoustic Properties of Polymer Nanocomposites regarding Combined Sound Absorption and Insulation Characteristics, Journal of Health and Safety at Work, 2019; 9(4): 311-328. magiran.com/p2071091
روح الله حاجی زاده، علی خوانین، احمد جنیدی جعفری، محمد برمر، سمیه فرهنگ دهقان، "بررسی ویژگی های آکوستیکی نانوکامپوزیت پلیمری با خصوصیات توام جاذب و عایق صوتی"، مجله بهداشت و ایمنی کار 9، شماره 4 (1398): 311-328. magiran.com/p2071091
Roohalah Hajizadeh, Ali Khavanin, Ahmad Jonidi Jafari, Mohammad Barmar, Somayeh Farhang Dehghan, "Investigation of Acoustic Properties of Polymer Nanocomposites regarding Combined Sound Absorption and Insulation Characteristics", Journal of Health and Safety at Work 9, no.4 (2019): 311-328. magiran.com/p2071091
روح الله حاجی زاده، علی خوانین، احمد جنیدی جعفری، محمد برمر، سمیه فرهنگ دهقان، (1398). 'بررسی ویژگی های آکوستیکی نانوکامپوزیت پلیمری با خصوصیات توام جاذب و عایق صوتی'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 9(4)، صص.311-328. magiran.com/p2071091
Roohalah Hajizadeh, Ali Khavanin, Ahmad Jonidi Jafari, Mohammad Barmar, Somayeh Farhang Dehghan, (2019). 'Investigation of Acoustic Properties of Polymer Nanocomposites regarding Combined Sound Absorption and Insulation Characteristics', Journal of Health and Safety at Work, 9(4), pp.311-328. magiran.com/p2071091
روح الله حاجی زاده؛ علی خوانین؛ احمد جنیدی جعفری؛ محمد برمر؛ سمیه فرهنگ دهقان. "بررسی ویژگی های آکوستیکی نانوکامپوزیت پلیمری با خصوصیات توام جاذب و عایق صوتی". مجله بهداشت و ایمنی کار، 9 ،4 ، 1398، 311-328. magiran.com/p2071091
Roohalah Hajizadeh; Ali Khavanin; Ahmad Jonidi Jafari; Mohammad Barmar; Somayeh Farhang Dehghan. "Investigation of Acoustic Properties of Polymer Nanocomposites regarding Combined Sound Absorption and Insulation Characteristics", Journal of Health and Safety at Work, 9, 4, 2019, 311-328. magiran.com/p2071091
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال