ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حجت الله کاکایی، مجتبی بیگزاده، فریده گلبابایی، محمدرضا گنجعلی، مهدی جهانگیری، سید جمالدین شاه طاهری، (1398). بررسی میزان جذب سولفید هیدروژن در نانوکامپوزیت داربست آلی فلزی MOF-5 بر پایه کربن فعال به منظور استفاده در کارتریج ماسک تنفسی، مجله بهداشت و ایمنی کار، 9(4)، 329-345. magiran.com/p2071092
Hojatolla Kakaei, Mojtaba Beygzadeh, Farideh Golbabaei, Mohammad Reza Ganjali, Mehdi Jahangiri, Sayed Jamaleddin Shahtaheri, (2019). Investigation of hydrogen sulfide adsorption in metallic scaffold MOF-5 nanocomposite based on activated carbon for the use of respiratory mask cartridge, Journal of Health and Safety at Work, 9(4), 329-345. magiran.com/p2071092
حجت الله کاکایی، مجتبی بیگزاده، فریده گلبابایی، محمدرضا گنجعلی، مهدی جهانگیری، سید جمالدین شاه طاهری، بررسی میزان جذب سولفید هیدروژن در نانوکامپوزیت داربست آلی فلزی MOF-5 بر پایه کربن فعال به منظور استفاده در کارتریج ماسک تنفسی. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1398؛ 9(4): 329-345. magiran.com/p2071092
Hojatolla Kakaei, Mojtaba Beygzadeh, Farideh Golbabaei, Mohammad Reza Ganjali, Mehdi Jahangiri, Sayed Jamaleddin Shahtaheri, Investigation of hydrogen sulfide adsorption in metallic scaffold MOF-5 nanocomposite based on activated carbon for the use of respiratory mask cartridge, Journal of Health and Safety at Work, 2019; 9(4): 329-345. magiran.com/p2071092
حجت الله کاکایی، مجتبی بیگزاده، فریده گلبابایی، محمدرضا گنجعلی، مهدی جهانگیری، سید جمالدین شاه طاهری، "بررسی میزان جذب سولفید هیدروژن در نانوکامپوزیت داربست آلی فلزی MOF-5 بر پایه کربن فعال به منظور استفاده در کارتریج ماسک تنفسی"، مجله بهداشت و ایمنی کار 9، شماره 4 (1398): 329-345. magiran.com/p2071092
Hojatolla Kakaei, Mojtaba Beygzadeh, Farideh Golbabaei, Mohammad Reza Ganjali, Mehdi Jahangiri, Sayed Jamaleddin Shahtaheri, "Investigation of hydrogen sulfide adsorption in metallic scaffold MOF-5 nanocomposite based on activated carbon for the use of respiratory mask cartridge", Journal of Health and Safety at Work 9, no.4 (2019): 329-345. magiran.com/p2071092
حجت الله کاکایی، مجتبی بیگزاده، فریده گلبابایی، محمدرضا گنجعلی، مهدی جهانگیری، سید جمالدین شاه طاهری، (1398). 'بررسی میزان جذب سولفید هیدروژن در نانوکامپوزیت داربست آلی فلزی MOF-5 بر پایه کربن فعال به منظور استفاده در کارتریج ماسک تنفسی'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 9(4)، صص.329-345. magiran.com/p2071092
Hojatolla Kakaei, Mojtaba Beygzadeh, Farideh Golbabaei, Mohammad Reza Ganjali, Mehdi Jahangiri, Sayed Jamaleddin Shahtaheri, (2019). 'Investigation of hydrogen sulfide adsorption in metallic scaffold MOF-5 nanocomposite based on activated carbon for the use of respiratory mask cartridge', Journal of Health and Safety at Work, 9(4), pp.329-345. magiran.com/p2071092
حجت الله کاکایی؛ مجتبی بیگزاده؛ فریده گلبابایی؛ محمدرضا گنجعلی؛ مهدی جهانگیری؛ سید جمالدین شاه طاهری. "بررسی میزان جذب سولفید هیدروژن در نانوکامپوزیت داربست آلی فلزی MOF-5 بر پایه کربن فعال به منظور استفاده در کارتریج ماسک تنفسی". مجله بهداشت و ایمنی کار، 9 ،4 ، 1398، 329-345. magiran.com/p2071092
Hojatolla Kakaei; Mojtaba Beygzadeh; Farideh Golbabaei; Mohammad Reza Ganjali; Mehdi Jahangiri; Sayed Jamaleddin Shahtaheri. "Investigation of hydrogen sulfide adsorption in metallic scaffold MOF-5 nanocomposite based on activated carbon for the use of respiratory mask cartridge", Journal of Health and Safety at Work, 9, 4, 2019, 329-345. magiran.com/p2071092
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال