ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن رجبی وردنجانی، حسن اصیلیان مهابادی، مرتضی بیاره، مرتضی سدهی، (1398). طراحی اتاقک مواجهه تنفسی حیوانات آزمایشگاهی با ذرات معلق به کمک شبیه سازی عددی، مجله بهداشت و ایمنی کار، 9(4)، 346-362. magiran.com/p2071093
Hassan Rajabi, Vardanjani, Hassan Asilian, Mahabadi, Morteza Bayareh, Morteza Sedehi, (2019). Design of an Inhalation Chamber to Expose Laboratory Animals with Suspended Particulate Matter by Numerical Simulation Method, Journal of Health and Safety at Work, 9(4), 346-362. magiran.com/p2071093
حسن رجبی وردنجانی، حسن اصیلیان مهابادی، مرتضی بیاره، مرتضی سدهی، طراحی اتاقک مواجهه تنفسی حیوانات آزمایشگاهی با ذرات معلق به کمک شبیه سازی عددی. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1398؛ 9(4): 346-362. magiran.com/p2071093
Hassan Rajabi, Vardanjani, Hassan Asilian, Mahabadi, Morteza Bayareh, Morteza Sedehi, Design of an Inhalation Chamber to Expose Laboratory Animals with Suspended Particulate Matter by Numerical Simulation Method, Journal of Health and Safety at Work, 2019; 9(4): 346-362. magiran.com/p2071093
حسن رجبی وردنجانی، حسن اصیلیان مهابادی، مرتضی بیاره، مرتضی سدهی، "طراحی اتاقک مواجهه تنفسی حیوانات آزمایشگاهی با ذرات معلق به کمک شبیه سازی عددی"، مجله بهداشت و ایمنی کار 9، شماره 4 (1398): 346-362. magiran.com/p2071093
Hassan Rajabi, Vardanjani, Hassan Asilian, Mahabadi, Morteza Bayareh, Morteza Sedehi, "Design of an Inhalation Chamber to Expose Laboratory Animals with Suspended Particulate Matter by Numerical Simulation Method", Journal of Health and Safety at Work 9, no.4 (2019): 346-362. magiran.com/p2071093
حسن رجبی وردنجانی، حسن اصیلیان مهابادی، مرتضی بیاره، مرتضی سدهی، (1398). 'طراحی اتاقک مواجهه تنفسی حیوانات آزمایشگاهی با ذرات معلق به کمک شبیه سازی عددی'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 9(4)، صص.346-362. magiran.com/p2071093
Hassan Rajabi, Vardanjani, Hassan Asilian, Mahabadi, Morteza Bayareh, Morteza Sedehi, (2019). 'Design of an Inhalation Chamber to Expose Laboratory Animals with Suspended Particulate Matter by Numerical Simulation Method', Journal of Health and Safety at Work, 9(4), pp.346-362. magiran.com/p2071093
حسن رجبی وردنجانی؛ حسن اصیلیان مهابادی؛ مرتضی بیاره؛ مرتضی سدهی. "طراحی اتاقک مواجهه تنفسی حیوانات آزمایشگاهی با ذرات معلق به کمک شبیه سازی عددی". مجله بهداشت و ایمنی کار، 9 ،4 ، 1398، 346-362. magiran.com/p2071093
Hassan Rajabi; Vardanjani; Hassan Asilian; Mahabadi; Morteza Bayareh; Morteza Sedehi. "Design of an Inhalation Chamber to Expose Laboratory Animals with Suspended Particulate Matter by Numerical Simulation Method", Journal of Health and Safety at Work, 9, 4, 2019, 346-362. magiran.com/p2071093
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال