ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهسا آذرنیا قوام، عادل مظلومی، محمدرضا حسینی، (1398). شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در فعالیت های مربوط به بهره برداری از تاسیسات برق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به روش SHERPA، مجله بهداشت و ایمنی کار، 9(4)، 363-380. magiran.com/p2071094
Mahsa Azarnia Ghavam, Adel Mazloumi, Mohammad Reza Hosseini, (2019). Identification and evaluation of human error in operation of electrical installations of Tehran Province Electricity Distribution Company using SHERPA technique, Journal of Health and Safety at Work, 9(4), 363-380. magiran.com/p2071094
مهسا آذرنیا قوام، عادل مظلومی، محمدرضا حسینی، شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در فعالیت های مربوط به بهره برداری از تاسیسات برق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به روش SHERPA. مجله بهداشت و ایمنی کار، 1398؛ 9(4): 363-380. magiran.com/p2071094
Mahsa Azarnia Ghavam, Adel Mazloumi, Mohammad Reza Hosseini, Identification and evaluation of human error in operation of electrical installations of Tehran Province Electricity Distribution Company using SHERPA technique, Journal of Health and Safety at Work, 2019; 9(4): 363-380. magiran.com/p2071094
مهسا آذرنیا قوام، عادل مظلومی، محمدرضا حسینی، "شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در فعالیت های مربوط به بهره برداری از تاسیسات برق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به روش SHERPA"، مجله بهداشت و ایمنی کار 9، شماره 4 (1398): 363-380. magiran.com/p2071094
Mahsa Azarnia Ghavam, Adel Mazloumi, Mohammad Reza Hosseini, "Identification and evaluation of human error in operation of electrical installations of Tehran Province Electricity Distribution Company using SHERPA technique", Journal of Health and Safety at Work 9, no.4 (2019): 363-380. magiran.com/p2071094
مهسا آذرنیا قوام، عادل مظلومی، محمدرضا حسینی، (1398). 'شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در فعالیت های مربوط به بهره برداری از تاسیسات برق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به روش SHERPA'، مجله بهداشت و ایمنی کار، 9(4)، صص.363-380. magiran.com/p2071094
Mahsa Azarnia Ghavam, Adel Mazloumi, Mohammad Reza Hosseini, (2019). 'Identification and evaluation of human error in operation of electrical installations of Tehran Province Electricity Distribution Company using SHERPA technique', Journal of Health and Safety at Work, 9(4), pp.363-380. magiran.com/p2071094
مهسا آذرنیا قوام؛ عادل مظلومی؛ محمدرضا حسینی. "شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در فعالیت های مربوط به بهره برداری از تاسیسات برق شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به روش SHERPA". مجله بهداشت و ایمنی کار، 9 ،4 ، 1398، 363-380. magiran.com/p2071094
Mahsa Azarnia Ghavam; Adel Mazloumi; Mohammad Reza Hosseini. "Identification and evaluation of human error in operation of electrical installations of Tehran Province Electricity Distribution Company using SHERPA technique", Journal of Health and Safety at Work, 9, 4, 2019, 363-380. magiran.com/p2071094
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال