ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ارشیا خدایی، علی فرهی، عباس بازرگان، حبیب الله طاهرپورکلانتری، سید محمد زاهدی، (1398). مفهوم سازی رهبری اخلاقی مدیران در سازمان های بخش دولتی ایران، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 8(3)، 1-38. magiran.com/p2071095
Arshia Khodaie , Ali Farrahi, Abbas Bazargan, Habibollah Taherpoor Kalantari, Seyed Mohammad Zahedi, (2019). Conceptualizing the Ethical Leadership of Managers in Iranian Public Sector Organizations, Organizational Behavior Studies Quarterly, 8(3), 1-38. magiran.com/p2071095
ارشیا خدایی، علی فرهی، عباس بازرگان، حبیب الله طاهرپورکلانتری، سید محمد زاهدی، مفهوم سازی رهبری اخلاقی مدیران در سازمان های بخش دولتی ایران. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 1398؛ 8(3): 1-38. magiran.com/p2071095
Arshia Khodaie , Ali Farrahi, Abbas Bazargan, Habibollah Taherpoor Kalantari, Seyed Mohammad Zahedi, Conceptualizing the Ethical Leadership of Managers in Iranian Public Sector Organizations, Organizational Behavior Studies Quarterly, 2019; 8(3): 1-38. magiran.com/p2071095
ارشیا خدایی، علی فرهی، عباس بازرگان، حبیب الله طاهرپورکلانتری، سید محمد زاهدی، "مفهوم سازی رهبری اخلاقی مدیران در سازمان های بخش دولتی ایران"، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی 8، شماره 3 (1398): 1-38. magiran.com/p2071095
Arshia Khodaie , Ali Farrahi, Abbas Bazargan, Habibollah Taherpoor Kalantari, Seyed Mohammad Zahedi, "Conceptualizing the Ethical Leadership of Managers in Iranian Public Sector Organizations", Organizational Behavior Studies Quarterly 8, no.3 (2019): 1-38. magiran.com/p2071095
ارشیا خدایی، علی فرهی، عباس بازرگان، حبیب الله طاهرپورکلانتری، سید محمد زاهدی، (1398). 'مفهوم سازی رهبری اخلاقی مدیران در سازمان های بخش دولتی ایران'، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 8(3)، صص.1-38. magiran.com/p2071095
Arshia Khodaie , Ali Farrahi, Abbas Bazargan, Habibollah Taherpoor Kalantari, Seyed Mohammad Zahedi, (2019). 'Conceptualizing the Ethical Leadership of Managers in Iranian Public Sector Organizations', Organizational Behavior Studies Quarterly, 8(3), pp.1-38. magiran.com/p2071095
ارشیا خدایی؛ علی فرهی؛ عباس بازرگان؛ حبیب الله طاهرپورکلانتری؛ سید محمد زاهدی. "مفهوم سازی رهبری اخلاقی مدیران در سازمان های بخش دولتی ایران". فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 8 ،3 ، 1398، 1-38. magiran.com/p2071095
Arshia Khodaie ; Ali Farrahi; Abbas Bazargan; Habibollah Taherpoor Kalantari; Seyed Mohammad Zahedi. "Conceptualizing the Ethical Leadership of Managers in Iranian Public Sector Organizations", Organizational Behavior Studies Quarterly, 8, 3, 2019, 1-38. magiran.com/p2071095
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال