ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین شول، حسین دامغانیان، عباسعلی رستگار، حسن دانایی فرد، عادل آذر، (1398). پیشایندها و پسایندهای زیرآب زنی سازمانی در سازمان های دولتی: پژوهشی کیفی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 8(3)، 39-74. magiran.com/p2071096
Hossein Shool, Hossein Damghanian , Abbasli Rastgar, Hasan Danaee Fard, Adel Azar, (2019). The Causes and Consequences of Backstabbing in the Public Organizations: A Qualitative Research, Organizational Behavior Studies Quarterly, 8(3), 39-74. magiran.com/p2071096
حسین شول، حسین دامغانیان، عباسعلی رستگار، حسن دانایی فرد، عادل آذر، پیشایندها و پسایندهای زیرآب زنی سازمانی در سازمان های دولتی: پژوهشی کیفی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 1398؛ 8(3): 39-74. magiran.com/p2071096
Hossein Shool, Hossein Damghanian , Abbasli Rastgar, Hasan Danaee Fard, Adel Azar, The Causes and Consequences of Backstabbing in the Public Organizations: A Qualitative Research, Organizational Behavior Studies Quarterly, 2019; 8(3): 39-74. magiran.com/p2071096
حسین شول، حسین دامغانیان، عباسعلی رستگار، حسن دانایی فرد، عادل آذر، "پیشایندها و پسایندهای زیرآب زنی سازمانی در سازمان های دولتی: پژوهشی کیفی"، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی 8، شماره 3 (1398): 39-74. magiran.com/p2071096
Hossein Shool, Hossein Damghanian , Abbasli Rastgar, Hasan Danaee Fard, Adel Azar, "The Causes and Consequences of Backstabbing in the Public Organizations: A Qualitative Research", Organizational Behavior Studies Quarterly 8, no.3 (2019): 39-74. magiran.com/p2071096
حسین شول، حسین دامغانیان، عباسعلی رستگار، حسن دانایی فرد، عادل آذر، (1398). 'پیشایندها و پسایندهای زیرآب زنی سازمانی در سازمان های دولتی: پژوهشی کیفی'، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 8(3)، صص.39-74. magiran.com/p2071096
Hossein Shool, Hossein Damghanian , Abbasli Rastgar, Hasan Danaee Fard, Adel Azar, (2019). 'The Causes and Consequences of Backstabbing in the Public Organizations: A Qualitative Research', Organizational Behavior Studies Quarterly, 8(3), pp.39-74. magiran.com/p2071096
حسین شول؛ حسین دامغانیان؛ عباسعلی رستگار؛ حسن دانایی فرد؛ عادل آذر. "پیشایندها و پسایندهای زیرآب زنی سازمانی در سازمان های دولتی: پژوهشی کیفی". فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 8 ،3 ، 1398، 39-74. magiran.com/p2071096
Hossein Shool; Hossein Damghanian ; Abbasli Rastgar; Hasan Danaee Fard; Adel Azar. "The Causes and Consequences of Backstabbing in the Public Organizations: A Qualitative Research", Organizational Behavior Studies Quarterly, 8, 3, 2019, 39-74. magiran.com/p2071096
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال