ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهه صابری، یعقوب مهارتی، علیرضا خوراکیان، (1398). تاثیر هدف گرایی و ادراک شخصی از قابلیت استخدام بر عملکرد کارکنان بیمارستان ها با نقش واسط اشتیاق شغلی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 8(3)، 75-112. magiran.com/p2071097
Elahe Saberi, Yaghoob Maharati , Alireza Khorakian, (2019). The Effect of Goal Orientation and Self-Perceived Employability on Hospital Employees’ Performance with the Mediating Role of Work Engagement, Organizational Behavior Studies Quarterly, 8(3), 75-112. magiran.com/p2071097
الهه صابری، یعقوب مهارتی، علیرضا خوراکیان، تاثیر هدف گرایی و ادراک شخصی از قابلیت استخدام بر عملکرد کارکنان بیمارستان ها با نقش واسط اشتیاق شغلی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 1398؛ 8(3): 75-112. magiran.com/p2071097
Elahe Saberi, Yaghoob Maharati , Alireza Khorakian, The Effect of Goal Orientation and Self-Perceived Employability on Hospital Employees’ Performance with the Mediating Role of Work Engagement, Organizational Behavior Studies Quarterly, 2019; 8(3): 75-112. magiran.com/p2071097
الهه صابری، یعقوب مهارتی، علیرضا خوراکیان، "تاثیر هدف گرایی و ادراک شخصی از قابلیت استخدام بر عملکرد کارکنان بیمارستان ها با نقش واسط اشتیاق شغلی"، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی 8، شماره 3 (1398): 75-112. magiran.com/p2071097
Elahe Saberi, Yaghoob Maharati , Alireza Khorakian, "The Effect of Goal Orientation and Self-Perceived Employability on Hospital Employees’ Performance with the Mediating Role of Work Engagement", Organizational Behavior Studies Quarterly 8, no.3 (2019): 75-112. magiran.com/p2071097
الهه صابری، یعقوب مهارتی، علیرضا خوراکیان، (1398). 'تاثیر هدف گرایی و ادراک شخصی از قابلیت استخدام بر عملکرد کارکنان بیمارستان ها با نقش واسط اشتیاق شغلی'، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 8(3)، صص.75-112. magiran.com/p2071097
Elahe Saberi, Yaghoob Maharati , Alireza Khorakian, (2019). 'The Effect of Goal Orientation and Self-Perceived Employability on Hospital Employees’ Performance with the Mediating Role of Work Engagement', Organizational Behavior Studies Quarterly, 8(3), pp.75-112. magiran.com/p2071097
الهه صابری؛ یعقوب مهارتی؛ علیرضا خوراکیان. "تاثیر هدف گرایی و ادراک شخصی از قابلیت استخدام بر عملکرد کارکنان بیمارستان ها با نقش واسط اشتیاق شغلی". فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 8 ،3 ، 1398، 75-112. magiran.com/p2071097
Elahe Saberi; Yaghoob Maharati ; Alireza Khorakian. "The Effect of Goal Orientation and Self-Perceived Employability on Hospital Employees’ Performance with the Mediating Role of Work Engagement", Organizational Behavior Studies Quarterly, 8, 3, 2019, 75-112. magiran.com/p2071097
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال