ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیر کلبی ها، مریم سلیمانی، (1398). تاثیر انطباق پذیری مسیر شغلی بر تمایل به ترک شغل کارکنان با درنظرگرفتن نقش میانجی سریالی متغیرهای رضایت شغلی و استرس شغلی، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 8(3)، 113-152. magiran.com/p2071098
Amir Kolbiha, Maryam Soleimani , (2019). The Effect of Career Adaptability on Turnover Intention: The Serial Mediating Role of Job Satisfaction and Job Stress, Organizational Behavior Studies Quarterly, 8(3), 113-152. magiran.com/p2071098
امیر کلبی ها، مریم سلیمانی، تاثیر انطباق پذیری مسیر شغلی بر تمایل به ترک شغل کارکنان با درنظرگرفتن نقش میانجی سریالی متغیرهای رضایت شغلی و استرس شغلی. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 1398؛ 8(3): 113-152. magiran.com/p2071098
Amir Kolbiha, Maryam Soleimani , The Effect of Career Adaptability on Turnover Intention: The Serial Mediating Role of Job Satisfaction and Job Stress, Organizational Behavior Studies Quarterly, 2019; 8(3): 113-152. magiran.com/p2071098
امیر کلبی ها، مریم سلیمانی، "تاثیر انطباق پذیری مسیر شغلی بر تمایل به ترک شغل کارکنان با درنظرگرفتن نقش میانجی سریالی متغیرهای رضایت شغلی و استرس شغلی"، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی 8، شماره 3 (1398): 113-152. magiran.com/p2071098
Amir Kolbiha, Maryam Soleimani , "The Effect of Career Adaptability on Turnover Intention: The Serial Mediating Role of Job Satisfaction and Job Stress", Organizational Behavior Studies Quarterly 8, no.3 (2019): 113-152. magiran.com/p2071098
امیر کلبی ها، مریم سلیمانی، (1398). 'تاثیر انطباق پذیری مسیر شغلی بر تمایل به ترک شغل کارکنان با درنظرگرفتن نقش میانجی سریالی متغیرهای رضایت شغلی و استرس شغلی'، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 8(3)، صص.113-152. magiran.com/p2071098
Amir Kolbiha, Maryam Soleimani , (2019). 'The Effect of Career Adaptability on Turnover Intention: The Serial Mediating Role of Job Satisfaction and Job Stress', Organizational Behavior Studies Quarterly, 8(3), pp.113-152. magiran.com/p2071098
امیر کلبی ها؛ مریم سلیمانی. "تاثیر انطباق پذیری مسیر شغلی بر تمایل به ترک شغل کارکنان با درنظرگرفتن نقش میانجی سریالی متغیرهای رضایت شغلی و استرس شغلی". فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 8 ،3 ، 1398، 113-152. magiran.com/p2071098
Amir Kolbiha; Maryam Soleimani . "The Effect of Career Adaptability on Turnover Intention: The Serial Mediating Role of Job Satisfaction and Job Stress", Organizational Behavior Studies Quarterly, 8, 3, 2019, 113-152. magiran.com/p2071098
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال