ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا ابراهیمی نسب، محمد حسین متقی، محمد قزل ایاغ، (1398). بررسی نقش میانجی اعتماد بین فردی در رابطه بین خودکارآمدی با دوستی در محل کار، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 8(3)، 153-180. magiran.com/p2071099
Reza Ebrahiminasab, Hossein Motaghi , Mohammad Ghezelayagh, (2019). Investigating the Mediating Role of Interpersonal Trust in Relation between Self-Efficiency and Workplace Friendship, Organizational Behavior Studies Quarterly, 8(3), 153-180. magiran.com/p2071099
رضا ابراهیمی نسب، محمد حسین متقی، محمد قزل ایاغ، بررسی نقش میانجی اعتماد بین فردی در رابطه بین خودکارآمدی با دوستی در محل کار. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 1398؛ 8(3): 153-180. magiran.com/p2071099
Reza Ebrahiminasab, Hossein Motaghi , Mohammad Ghezelayagh, Investigating the Mediating Role of Interpersonal Trust in Relation between Self-Efficiency and Workplace Friendship, Organizational Behavior Studies Quarterly, 2019; 8(3): 153-180. magiran.com/p2071099
رضا ابراهیمی نسب، محمد حسین متقی، محمد قزل ایاغ، "بررسی نقش میانجی اعتماد بین فردی در رابطه بین خودکارآمدی با دوستی در محل کار"، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی 8، شماره 3 (1398): 153-180. magiran.com/p2071099
Reza Ebrahiminasab, Hossein Motaghi , Mohammad Ghezelayagh, "Investigating the Mediating Role of Interpersonal Trust in Relation between Self-Efficiency and Workplace Friendship", Organizational Behavior Studies Quarterly 8, no.3 (2019): 153-180. magiran.com/p2071099
رضا ابراهیمی نسب، محمد حسین متقی، محمد قزل ایاغ، (1398). 'بررسی نقش میانجی اعتماد بین فردی در رابطه بین خودکارآمدی با دوستی در محل کار'، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 8(3)، صص.153-180. magiran.com/p2071099
Reza Ebrahiminasab, Hossein Motaghi , Mohammad Ghezelayagh, (2019). 'Investigating the Mediating Role of Interpersonal Trust in Relation between Self-Efficiency and Workplace Friendship', Organizational Behavior Studies Quarterly, 8(3), pp.153-180. magiran.com/p2071099
رضا ابراهیمی نسب؛ محمد حسین متقی؛ محمد قزل ایاغ. "بررسی نقش میانجی اعتماد بین فردی در رابطه بین خودکارآمدی با دوستی در محل کار". فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 8 ،3 ، 1398، 153-180. magiran.com/p2071099
Reza Ebrahiminasab; Hossein Motaghi ; Mohammad Ghezelayagh. "Investigating the Mediating Role of Interpersonal Trust in Relation between Self-Efficiency and Workplace Friendship", Organizational Behavior Studies Quarterly, 8, 3, 2019, 153-180. magiran.com/p2071099
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال