ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اکبر حسن پور، حسن عابدی جعفری، حسین عباسیان، سارا طوری، (1398). نوع شناسی جو سازمانی با رویکرد تحلیل مضمون، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 8(3)، 207-249. magiran.com/p2071101
Akbar Hassanpoor, Hasan Abedi Jafari, Hossien Abbasian, Sara Touri , (2019). Organizational Climate Typology: A Thematic Analysis, Organizational Behavior Studies Quarterly, 8(3), 207-249. magiran.com/p2071101
اکبر حسن پور، حسن عابدی جعفری، حسین عباسیان، سارا طوری، نوع شناسی جو سازمانی با رویکرد تحلیل مضمون. فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 1398؛ 8(3): 207-249. magiran.com/p2071101
Akbar Hassanpoor, Hasan Abedi Jafari, Hossien Abbasian, Sara Touri , Organizational Climate Typology: A Thematic Analysis, Organizational Behavior Studies Quarterly, 2019; 8(3): 207-249. magiran.com/p2071101
اکبر حسن پور، حسن عابدی جعفری، حسین عباسیان، سارا طوری، "نوع شناسی جو سازمانی با رویکرد تحلیل مضمون"، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی 8، شماره 3 (1398): 207-249. magiran.com/p2071101
Akbar Hassanpoor, Hasan Abedi Jafari, Hossien Abbasian, Sara Touri , "Organizational Climate Typology: A Thematic Analysis", Organizational Behavior Studies Quarterly 8, no.3 (2019): 207-249. magiran.com/p2071101
اکبر حسن پور، حسن عابدی جعفری، حسین عباسیان، سارا طوری، (1398). 'نوع شناسی جو سازمانی با رویکرد تحلیل مضمون'، فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 8(3)، صص.207-249. magiran.com/p2071101
Akbar Hassanpoor, Hasan Abedi Jafari, Hossien Abbasian, Sara Touri , (2019). 'Organizational Climate Typology: A Thematic Analysis', Organizational Behavior Studies Quarterly, 8(3), pp.207-249. magiran.com/p2071101
اکبر حسن پور؛ حسن عابدی جعفری؛ حسین عباسیان؛ سارا طوری. "نوع شناسی جو سازمانی با رویکرد تحلیل مضمون". فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی، 8 ،3 ، 1398، 207-249. magiran.com/p2071101
Akbar Hassanpoor; Hasan Abedi Jafari; Hossien Abbasian; Sara Touri . "Organizational Climate Typology: A Thematic Analysis", Organizational Behavior Studies Quarterly, 8, 3, 2019, 207-249. magiran.com/p2071101
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال