ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Gholamreza Faghani, Sayed Mahamood Rabiee, Salman Nourouzi , Hasan Elmkhah, (2019). Self-Cleaning Properties of TiN/CrN Nanoscale Multi-layer Deposited on Surgical 420C Stainless Steel, Journal of Nano Structures, 9(4), 702-711. magiran.com/p2071113
Gholamreza Faghani, Sayed Mahamood Rabiee, Salman Nourouzi , Hasan Elmkhah, Self-Cleaning Properties of TiN/CrN Nanoscale Multi-layer Deposited on Surgical 420C Stainless Steel, Journal of Nano Structures, 2019; 9(4): 702-711. magiran.com/p2071113
Gholamreza Faghani, Sayed Mahamood Rabiee, Salman Nourouzi , Hasan Elmkhah, "Self-Cleaning Properties of TiN/CrN Nanoscale Multi-layer Deposited on Surgical 420C Stainless Steel", Journal of Nano Structures 9, no.4 (2019): 702-711. magiran.com/p2071113
Gholamreza Faghani, Sayed Mahamood Rabiee, Salman Nourouzi , Hasan Elmkhah, (2019). 'Self-Cleaning Properties of TiN/CrN Nanoscale Multi-layer Deposited on Surgical 420C Stainless Steel', Journal of Nano Structures, 9(4), pp.702-711. magiran.com/p2071113
Gholamreza Faghani; Sayed Mahamood Rabiee; Salman Nourouzi ; Hasan Elmkhah. "Self-Cleaning Properties of TiN/CrN Nanoscale Multi-layer Deposited on Surgical 420C Stainless Steel", Journal of Nano Structures, 9, 4, 2019, 702-711. magiran.com/p2071113
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال