ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی پیراسته انوشه، یحیی امام، (1398). مقاله مرورینقش تنظیم کننده های رشد در افزایش عملکرد گیاهان زراعی در شرایط شور: از تئوری تا عمل، فصلنامه علوم زراعی ایران، 21(3)، 188-209. magiran.com/p2071123
Hadi Pirasteh Anosheh, Yahya Emam, (2019). The role of plant growth regulators in enhancing crop yield under saline conditions: from theory to practice, Iranian Journal of Crop Sciences, 21(3), 188-209. magiran.com/p2071123
هادی پیراسته انوشه، یحیی امام، مقاله مرورینقش تنظیم کننده های رشد در افزایش عملکرد گیاهان زراعی در شرایط شور: از تئوری تا عمل. فصلنامه علوم زراعی ایران، 1398؛ 21(3): 188-209. magiran.com/p2071123
Hadi Pirasteh Anosheh, Yahya Emam, The role of plant growth regulators in enhancing crop yield under saline conditions: from theory to practice, Iranian Journal of Crop Sciences, 2019; 21(3): 188-209. magiran.com/p2071123
هادی پیراسته انوشه، یحیی امام، "مقاله مرورینقش تنظیم کننده های رشد در افزایش عملکرد گیاهان زراعی در شرایط شور: از تئوری تا عمل"، فصلنامه علوم زراعی ایران 21، شماره 3 (1398): 188-209. magiran.com/p2071123
Hadi Pirasteh Anosheh, Yahya Emam, "The role of plant growth regulators in enhancing crop yield under saline conditions: from theory to practice", Iranian Journal of Crop Sciences 21, no.3 (2019): 188-209. magiran.com/p2071123
هادی پیراسته انوشه، یحیی امام، (1398). 'مقاله مرورینقش تنظیم کننده های رشد در افزایش عملکرد گیاهان زراعی در شرایط شور: از تئوری تا عمل'، فصلنامه علوم زراعی ایران، 21(3)، صص.188-209. magiran.com/p2071123
Hadi Pirasteh Anosheh, Yahya Emam, (2019). 'The role of plant growth regulators in enhancing crop yield under saline conditions: from theory to practice', Iranian Journal of Crop Sciences, 21(3), pp.188-209. magiran.com/p2071123
هادی پیراسته انوشه؛ یحیی امام. "مقاله مرورینقش تنظیم کننده های رشد در افزایش عملکرد گیاهان زراعی در شرایط شور: از تئوری تا عمل". فصلنامه علوم زراعی ایران، 21 ،3 ، 1398، 188-209. magiran.com/p2071123
Hadi Pirasteh Anosheh; Yahya Emam. "The role of plant growth regulators in enhancing crop yield under saline conditions: from theory to practice", Iranian Journal of Crop Sciences, 21, 3, 2019, 188-209. magiran.com/p2071123
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال