ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیلا شایان، محمد مقدم واحد، مجید نورزی، سید ابوالقاسم محمدی، محمود تورچی، (1398). تجزیه ژنتیکی صفات زراعی و فیزیولوژیک گندم نان (.Triticum aestivum L) با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها در شرایط تنش خشکی و کشت بهاره در اقلیم سرد، فصلنامه علوم زراعی ایران، 21(3)، 210-224. magiran.com/p2071124
Soheila Shayan, Mohammad Moghaddam Vahed, Majid Norouzi, Seidabolghasem Mohammadi, Mahmood Toorchi, (2019). Genetic analysis of agronomic and physiological traits of bread wheat (Triticum aestivum L.) using generation mean analysis under drought stress conditions and spring planting in the cold climate, Iranian Journal of Crop Sciences, 21(3), 210-224. magiran.com/p2071124
سهیلا شایان، محمد مقدم واحد، مجید نورزی، سید ابوالقاسم محمدی، محمود تورچی، تجزیه ژنتیکی صفات زراعی و فیزیولوژیک گندم نان (.Triticum aestivum L) با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها در شرایط تنش خشکی و کشت بهاره در اقلیم سرد. فصلنامه علوم زراعی ایران، 1398؛ 21(3): 210-224. magiran.com/p2071124
Soheila Shayan, Mohammad Moghaddam Vahed, Majid Norouzi, Seidabolghasem Mohammadi, Mahmood Toorchi, Genetic analysis of agronomic and physiological traits of bread wheat (Triticum aestivum L.) using generation mean analysis under drought stress conditions and spring planting in the cold climate, Iranian Journal of Crop Sciences, 2019; 21(3): 210-224. magiran.com/p2071124
سهیلا شایان، محمد مقدم واحد، مجید نورزی، سید ابوالقاسم محمدی، محمود تورچی، "تجزیه ژنتیکی صفات زراعی و فیزیولوژیک گندم نان (.Triticum aestivum L) با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها در شرایط تنش خشکی و کشت بهاره در اقلیم سرد"، فصلنامه علوم زراعی ایران 21، شماره 3 (1398): 210-224. magiran.com/p2071124
Soheila Shayan, Mohammad Moghaddam Vahed, Majid Norouzi, Seidabolghasem Mohammadi, Mahmood Toorchi, "Genetic analysis of agronomic and physiological traits of bread wheat (Triticum aestivum L.) using generation mean analysis under drought stress conditions and spring planting in the cold climate", Iranian Journal of Crop Sciences 21, no.3 (2019): 210-224. magiran.com/p2071124
سهیلا شایان، محمد مقدم واحد، مجید نورزی، سید ابوالقاسم محمدی، محمود تورچی، (1398). 'تجزیه ژنتیکی صفات زراعی و فیزیولوژیک گندم نان (.Triticum aestivum L) با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها در شرایط تنش خشکی و کشت بهاره در اقلیم سرد'، فصلنامه علوم زراعی ایران، 21(3)، صص.210-224. magiran.com/p2071124
Soheila Shayan, Mohammad Moghaddam Vahed, Majid Norouzi, Seidabolghasem Mohammadi, Mahmood Toorchi, (2019). 'Genetic analysis of agronomic and physiological traits of bread wheat (Triticum aestivum L.) using generation mean analysis under drought stress conditions and spring planting in the cold climate', Iranian Journal of Crop Sciences, 21(3), pp.210-224. magiran.com/p2071124
سهیلا شایان؛ محمد مقدم واحد؛ مجید نورزی؛ سید ابوالقاسم محمدی؛ محمود تورچی. "تجزیه ژنتیکی صفات زراعی و فیزیولوژیک گندم نان (.Triticum aestivum L) با استفاده از تجزیه میانگین نسل ها در شرایط تنش خشکی و کشت بهاره در اقلیم سرد". فصلنامه علوم زراعی ایران، 21 ،3 ، 1398، 210-224. magiran.com/p2071124
Soheila Shayan; Mohammad Moghaddam Vahed; Majid Norouzi; Seidabolghasem Mohammadi; Mahmood Toorchi. "Genetic analysis of agronomic and physiological traits of bread wheat (Triticum aestivum L.) using generation mean analysis under drought stress conditions and spring planting in the cold climate", Iranian Journal of Crop Sciences, 21, 3, 2019, 210-224. magiran.com/p2071124
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال