ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عظیم خزایی، مسعود ترابی، حسن مختار پور، علیرضا بهشتی، (1398). ارزیابی پایداری عملکرد ژنوتیپ های سورگوم علوفه ای [Sorghum bicolor (L.) Moench]با استفاده از تجزیه AMMI، فصلنامه علوم زراعی ایران، 21(3)، 225-236. magiran.com/p2071125
Azim Khazaei, MasoudTorabi, Hassan Mokhtararpour, Ali Reza Beheshti, (2019). Evaluation of yield stability of forage sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench] genotypes using AMMI analysis, Iranian Journal of Crop Sciences, 21(3), 225-236. magiran.com/p2071125
عظیم خزایی، مسعود ترابی، حسن مختار پور، علیرضا بهشتی، ارزیابی پایداری عملکرد ژنوتیپ های سورگوم علوفه ای [Sorghum bicolor (L.) Moench]با استفاده از تجزیه AMMI. فصلنامه علوم زراعی ایران، 1398؛ 21(3): 225-236. magiran.com/p2071125
Azim Khazaei, MasoudTorabi, Hassan Mokhtararpour, Ali Reza Beheshti, Evaluation of yield stability of forage sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench] genotypes using AMMI analysis, Iranian Journal of Crop Sciences, 2019; 21(3): 225-236. magiran.com/p2071125
عظیم خزایی، مسعود ترابی، حسن مختار پور، علیرضا بهشتی، "ارزیابی پایداری عملکرد ژنوتیپ های سورگوم علوفه ای [Sorghum bicolor (L.) Moench]با استفاده از تجزیه AMMI"، فصلنامه علوم زراعی ایران 21، شماره 3 (1398): 225-236. magiran.com/p2071125
Azim Khazaei, MasoudTorabi, Hassan Mokhtararpour, Ali Reza Beheshti, "Evaluation of yield stability of forage sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench] genotypes using AMMI analysis", Iranian Journal of Crop Sciences 21, no.3 (2019): 225-236. magiran.com/p2071125
عظیم خزایی، مسعود ترابی، حسن مختار پور، علیرضا بهشتی، (1398). 'ارزیابی پایداری عملکرد ژنوتیپ های سورگوم علوفه ای [Sorghum bicolor (L.) Moench]با استفاده از تجزیه AMMI'، فصلنامه علوم زراعی ایران، 21(3)، صص.225-236. magiran.com/p2071125
Azim Khazaei, MasoudTorabi, Hassan Mokhtararpour, Ali Reza Beheshti, (2019). 'Evaluation of yield stability of forage sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench] genotypes using AMMI analysis', Iranian Journal of Crop Sciences, 21(3), pp.225-236. magiran.com/p2071125
عظیم خزایی؛ مسعود ترابی؛ حسن مختار پور؛ علیرضا بهشتی. "ارزیابی پایداری عملکرد ژنوتیپ های سورگوم علوفه ای [Sorghum bicolor (L.) Moench]با استفاده از تجزیه AMMI". فصلنامه علوم زراعی ایران، 21 ،3 ، 1398، 225-236. magiran.com/p2071125
Azim Khazaei; MasoudTorabi; Hassan Mokhtararpour; Ali Reza Beheshti. "Evaluation of yield stability of forage sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench] genotypes using AMMI analysis", Iranian Journal of Crop Sciences, 21, 3, 2019, 225-236. magiran.com/p2071125
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال