ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیداحمد کلانتراحمدی، احمدعلی شوشی دزفولی، (1398). اثر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر عملکرد و کیفیت روغن دانه کلزا (.Brassica napus L) رقم هایولا 401 در شرایط تنش خشکی، فصلنامه علوم زراعی ایران، 21(3)، 237-253. magiran.com/p2071126
Ahmad Kalantar Ahmadi, Ahmad Ali Shoushi Dezfouli, (2019). Effects of foliar application of micronutrients on seed yield and oil quality of canola (Brassica napus L. cv. Hyola401) under drought stress conditions, Iranian Journal of Crop Sciences, 21(3), 237-253. magiran.com/p2071126
سیداحمد کلانتراحمدی، احمدعلی شوشی دزفولی، اثر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر عملکرد و کیفیت روغن دانه کلزا (.Brassica napus L) رقم هایولا 401 در شرایط تنش خشکی. فصلنامه علوم زراعی ایران، 1398؛ 21(3): 237-253. magiran.com/p2071126
Ahmad Kalantar Ahmadi, Ahmad Ali Shoushi Dezfouli, Effects of foliar application of micronutrients on seed yield and oil quality of canola (Brassica napus L. cv. Hyola401) under drought stress conditions, Iranian Journal of Crop Sciences, 2019; 21(3): 237-253. magiran.com/p2071126
سیداحمد کلانتراحمدی، احمدعلی شوشی دزفولی، "اثر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر عملکرد و کیفیت روغن دانه کلزا (.Brassica napus L) رقم هایولا 401 در شرایط تنش خشکی"، فصلنامه علوم زراعی ایران 21، شماره 3 (1398): 237-253. magiran.com/p2071126
Ahmad Kalantar Ahmadi, Ahmad Ali Shoushi Dezfouli, "Effects of foliar application of micronutrients on seed yield and oil quality of canola (Brassica napus L. cv. Hyola401) under drought stress conditions", Iranian Journal of Crop Sciences 21, no.3 (2019): 237-253. magiran.com/p2071126
سیداحمد کلانتراحمدی، احمدعلی شوشی دزفولی، (1398). 'اثر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر عملکرد و کیفیت روغن دانه کلزا (.Brassica napus L) رقم هایولا 401 در شرایط تنش خشکی'، فصلنامه علوم زراعی ایران، 21(3)، صص.237-253. magiran.com/p2071126
Ahmad Kalantar Ahmadi, Ahmad Ali Shoushi Dezfouli, (2019). 'Effects of foliar application of micronutrients on seed yield and oil quality of canola (Brassica napus L. cv. Hyola401) under drought stress conditions', Iranian Journal of Crop Sciences, 21(3), pp.237-253. magiran.com/p2071126
سیداحمد کلانتراحمدی؛ احمدعلی شوشی دزفولی. "اثر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر عملکرد و کیفیت روغن دانه کلزا (.Brassica napus L) رقم هایولا 401 در شرایط تنش خشکی". فصلنامه علوم زراعی ایران، 21 ،3 ، 1398، 237-253. magiran.com/p2071126
Ahmad Kalantar Ahmadi; Ahmad Ali Shoushi Dezfouli. "Effects of foliar application of micronutrients on seed yield and oil quality of canola (Brassica napus L. cv. Hyola401) under drought stress conditions", Iranian Journal of Crop Sciences, 21, 3, 2019, 237-253. magiran.com/p2071126
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال