ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی مشتطی، سیدهاشم موسوی، (1398). اثر مصرف سولفات روی بر عملکرد دانه گندم نان (.Triticum aestivum L) رقم چمران در شرایط تنش گرمای انتهای فصل در اهواز، فصلنامه علوم زراعی ایران، 21(3)، 254-267. magiran.com/p2071127
Ali Moshatati, Seyed Hashem Mousavi, (2019). Effect of zinc sulfate application on grain yield of bread wheat (Triticum aestivum L.) cv. Chamran under terminal heat stress conditions in Ahvaz, Iranian Journal of Crop Sciences, 21(3), 254-267. magiran.com/p2071127
علی مشتطی، سیدهاشم موسوی، اثر مصرف سولفات روی بر عملکرد دانه گندم نان (.Triticum aestivum L) رقم چمران در شرایط تنش گرمای انتهای فصل در اهواز. فصلنامه علوم زراعی ایران، 1398؛ 21(3): 254-267. magiran.com/p2071127
Ali Moshatati, Seyed Hashem Mousavi, Effect of zinc sulfate application on grain yield of bread wheat (Triticum aestivum L.) cv. Chamran under terminal heat stress conditions in Ahvaz, Iranian Journal of Crop Sciences, 2019; 21(3): 254-267. magiran.com/p2071127
علی مشتطی، سیدهاشم موسوی، "اثر مصرف سولفات روی بر عملکرد دانه گندم نان (.Triticum aestivum L) رقم چمران در شرایط تنش گرمای انتهای فصل در اهواز"، فصلنامه علوم زراعی ایران 21، شماره 3 (1398): 254-267. magiran.com/p2071127
Ali Moshatati, Seyed Hashem Mousavi, "Effect of zinc sulfate application on grain yield of bread wheat (Triticum aestivum L.) cv. Chamran under terminal heat stress conditions in Ahvaz", Iranian Journal of Crop Sciences 21, no.3 (2019): 254-267. magiran.com/p2071127
علی مشتطی، سیدهاشم موسوی، (1398). 'اثر مصرف سولفات روی بر عملکرد دانه گندم نان (.Triticum aestivum L) رقم چمران در شرایط تنش گرمای انتهای فصل در اهواز'، فصلنامه علوم زراعی ایران، 21(3)، صص.254-267. magiran.com/p2071127
Ali Moshatati, Seyed Hashem Mousavi, (2019). 'Effect of zinc sulfate application on grain yield of bread wheat (Triticum aestivum L.) cv. Chamran under terminal heat stress conditions in Ahvaz', Iranian Journal of Crop Sciences, 21(3), pp.254-267. magiran.com/p2071127
علی مشتطی؛ سیدهاشم موسوی. "اثر مصرف سولفات روی بر عملکرد دانه گندم نان (.Triticum aestivum L) رقم چمران در شرایط تنش گرمای انتهای فصل در اهواز". فصلنامه علوم زراعی ایران، 21 ،3 ، 1398، 254-267. magiran.com/p2071127
Ali Moshatati; Seyed Hashem Mousavi. "Effect of zinc sulfate application on grain yield of bread wheat (Triticum aestivum L.) cv. Chamran under terminal heat stress conditions in Ahvaz", Iranian Journal of Crop Sciences, 21, 3, 2019, 254-267. magiran.com/p2071127
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال