ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل محمدی احمد محمودی، رضا دیهیم فرد، امید نوری، (1398). ارزیابی وضعیت بهره وری و شاخص نسبت عرضه به تقاضای آب در چغندرقند (.Beta vulgaris L) با استفاده از مدل های شبیه سازی رشد در استان خراسان رضوی، فصلنامه علوم زراعی ایران، 21(3)، 268-282. magiran.com/p2071128
Esmaeil Mohammadi Ahmad mahmoudi, Reza Deihimfard, Omid Noori, (2019). Assessment of water productivity and supply:demand ratio index in sugar beet (Beta vulgaris L.) in Khorasan Razavi province, Iran using growth simulation models, Iranian Journal of Crop Sciences, 21(3), 268-282. magiran.com/p2071128
اسماعیل محمدی احمد محمودی، رضا دیهیم فرد، امید نوری، ارزیابی وضعیت بهره وری و شاخص نسبت عرضه به تقاضای آب در چغندرقند (.Beta vulgaris L) با استفاده از مدل های شبیه سازی رشد در استان خراسان رضوی. فصلنامه علوم زراعی ایران، 1398؛ 21(3): 268-282. magiran.com/p2071128
Esmaeil Mohammadi Ahmad mahmoudi, Reza Deihimfard, Omid Noori, Assessment of water productivity and supply:demand ratio index in sugar beet (Beta vulgaris L.) in Khorasan Razavi province, Iran using growth simulation models, Iranian Journal of Crop Sciences, 2019; 21(3): 268-282. magiran.com/p2071128
اسماعیل محمدی احمد محمودی، رضا دیهیم فرد، امید نوری، "ارزیابی وضعیت بهره وری و شاخص نسبت عرضه به تقاضای آب در چغندرقند (.Beta vulgaris L) با استفاده از مدل های شبیه سازی رشد در استان خراسان رضوی"، فصلنامه علوم زراعی ایران 21، شماره 3 (1398): 268-282. magiran.com/p2071128
Esmaeil Mohammadi Ahmad mahmoudi, Reza Deihimfard, Omid Noori, "Assessment of water productivity and supply:demand ratio index in sugar beet (Beta vulgaris L.) in Khorasan Razavi province, Iran using growth simulation models", Iranian Journal of Crop Sciences 21, no.3 (2019): 268-282. magiran.com/p2071128
اسماعیل محمدی احمد محمودی، رضا دیهیم فرد، امید نوری، (1398). 'ارزیابی وضعیت بهره وری و شاخص نسبت عرضه به تقاضای آب در چغندرقند (.Beta vulgaris L) با استفاده از مدل های شبیه سازی رشد در استان خراسان رضوی'، فصلنامه علوم زراعی ایران، 21(3)، صص.268-282. magiran.com/p2071128
Esmaeil Mohammadi Ahmad mahmoudi, Reza Deihimfard, Omid Noori, (2019). 'Assessment of water productivity and supply:demand ratio index in sugar beet (Beta vulgaris L.) in Khorasan Razavi province, Iran using growth simulation models', Iranian Journal of Crop Sciences, 21(3), pp.268-282. magiran.com/p2071128
اسماعیل محمدی احمد محمودی؛ رضا دیهیم فرد؛ امید نوری. "ارزیابی وضعیت بهره وری و شاخص نسبت عرضه به تقاضای آب در چغندرقند (.Beta vulgaris L) با استفاده از مدل های شبیه سازی رشد در استان خراسان رضوی". فصلنامه علوم زراعی ایران، 21 ،3 ، 1398، 268-282. magiran.com/p2071128
Esmaeil Mohammadi Ahmad mahmoudi; Reza Deihimfard; Omid Noori. "Assessment of water productivity and supply:demand ratio index in sugar beet (Beta vulgaris L.) in Khorasan Razavi province, Iran using growth simulation models", Iranian Journal of Crop Sciences, 21, 3, 2019, 268-282. magiran.com/p2071128
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال