ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی پناهیان گیوی، سجاد کردی، سید جلیل داور پناه، (1398). اثر منبع کود نیتروژن بر عملکرد و اسانس ریحان (.Ocimum basilicum L) و عملکرد ذرت علوفه ای (.Zea mays L) در کشت مخلوط، فصلنامه علوم زراعی ایران، 21(3)، 287-310. magiran.com/p2071129
Mahdi Panahyan, Sajad Kordi, Seyedjalil Davarpanah, (2019). Effect of nitrogen fertilizer source on yield and essential oil content of sweet basil (Ocimum basilicum L.) and forage maize (Zea mays L.) yield in intercropping, Iranian Journal of Crop Sciences, 21(3), 287-310. magiran.com/p2071129
مهدی پناهیان گیوی، سجاد کردی، سید جلیل داور پناه، اثر منبع کود نیتروژن بر عملکرد و اسانس ریحان (.Ocimum basilicum L) و عملکرد ذرت علوفه ای (.Zea mays L) در کشت مخلوط. فصلنامه علوم زراعی ایران، 1398؛ 21(3): 287-310. magiran.com/p2071129
Mahdi Panahyan, Sajad Kordi, Seyedjalil Davarpanah, Effect of nitrogen fertilizer source on yield and essential oil content of sweet basil (Ocimum basilicum L.) and forage maize (Zea mays L.) yield in intercropping, Iranian Journal of Crop Sciences, 2019; 21(3): 287-310. magiran.com/p2071129
مهدی پناهیان گیوی، سجاد کردی، سید جلیل داور پناه، "اثر منبع کود نیتروژن بر عملکرد و اسانس ریحان (.Ocimum basilicum L) و عملکرد ذرت علوفه ای (.Zea mays L) در کشت مخلوط"، فصلنامه علوم زراعی ایران 21، شماره 3 (1398): 287-310. magiran.com/p2071129
Mahdi Panahyan, Sajad Kordi, Seyedjalil Davarpanah, "Effect of nitrogen fertilizer source on yield and essential oil content of sweet basil (Ocimum basilicum L.) and forage maize (Zea mays L.) yield in intercropping", Iranian Journal of Crop Sciences 21, no.3 (2019): 287-310. magiran.com/p2071129
مهدی پناهیان گیوی، سجاد کردی، سید جلیل داور پناه، (1398). 'اثر منبع کود نیتروژن بر عملکرد و اسانس ریحان (.Ocimum basilicum L) و عملکرد ذرت علوفه ای (.Zea mays L) در کشت مخلوط'، فصلنامه علوم زراعی ایران، 21(3)، صص.287-310. magiran.com/p2071129
Mahdi Panahyan, Sajad Kordi, Seyedjalil Davarpanah, (2019). 'Effect of nitrogen fertilizer source on yield and essential oil content of sweet basil (Ocimum basilicum L.) and forage maize (Zea mays L.) yield in intercropping', Iranian Journal of Crop Sciences, 21(3), pp.287-310. magiran.com/p2071129
مهدی پناهیان گیوی؛ سجاد کردی؛ سید جلیل داور پناه. "اثر منبع کود نیتروژن بر عملکرد و اسانس ریحان (.Ocimum basilicum L) و عملکرد ذرت علوفه ای (.Zea mays L) در کشت مخلوط". فصلنامه علوم زراعی ایران، 21 ،3 ، 1398، 287-310. magiran.com/p2071129
Mahdi Panahyan; Sajad Kordi; Seyedjalil Davarpanah. "Effect of nitrogen fertilizer source on yield and essential oil content of sweet basil (Ocimum basilicum L.) and forage maize (Zea mays L.) yield in intercropping", Iranian Journal of Crop Sciences, 21, 3, 2019, 287-310. magiran.com/p2071129
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال