ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرداد ملکی جاماسبی، هیوا اعظمی، بنفشه ثمری، وحید یوسف وند، احسان شورجه، (1398). بررسی اپیدمیولوژیک مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی- عروقی در ارتباط با بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی بیمارستانهای آموزشی- درمانی شهر همدان سال 1396، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 5(3)، 27-38. magiran.com/p2071134
Mehrdad Maleki Jamasbi, Hiva Azami, Banafshe Samari, Vahid Yousofvand, Ehsan Shourcheh, (2019). Epidemiological Survey of Mortality and Morbidity Caused by Cardiovascular Diseases in Patients Admitted to the Cardiac Care Units of Hamadan Educational-medical Hospitals, Hamadan, Iran, in 2017, Journal of Health Research in Community, 5(3), 27-38. magiran.com/p2071134
مهرداد ملکی جاماسبی، هیوا اعظمی، بنفشه ثمری، وحید یوسف وند، احسان شورجه، بررسی اپیدمیولوژیک مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی- عروقی در ارتباط با بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی بیمارستانهای آموزشی- درمانی شهر همدان سال 1396. مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 1398؛ 5(3): 27-38. magiran.com/p2071134
Mehrdad Maleki Jamasbi, Hiva Azami, Banafshe Samari, Vahid Yousofvand, Ehsan Shourcheh, Epidemiological Survey of Mortality and Morbidity Caused by Cardiovascular Diseases in Patients Admitted to the Cardiac Care Units of Hamadan Educational-medical Hospitals, Hamadan, Iran, in 2017, Journal of Health Research in Community, 2019; 5(3): 27-38. magiran.com/p2071134
مهرداد ملکی جاماسبی، هیوا اعظمی، بنفشه ثمری، وحید یوسف وند، احسان شورجه، "بررسی اپیدمیولوژیک مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی- عروقی در ارتباط با بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی بیمارستانهای آموزشی- درمانی شهر همدان سال 1396"، مجله تحقیقات سلامت در جامعه 5، شماره 3 (1398): 27-38. magiran.com/p2071134
Mehrdad Maleki Jamasbi, Hiva Azami, Banafshe Samari, Vahid Yousofvand, Ehsan Shourcheh, "Epidemiological Survey of Mortality and Morbidity Caused by Cardiovascular Diseases in Patients Admitted to the Cardiac Care Units of Hamadan Educational-medical Hospitals, Hamadan, Iran, in 2017", Journal of Health Research in Community 5, no.3 (2019): 27-38. magiran.com/p2071134
مهرداد ملکی جاماسبی، هیوا اعظمی، بنفشه ثمری، وحید یوسف وند، احسان شورجه، (1398). 'بررسی اپیدمیولوژیک مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی- عروقی در ارتباط با بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی بیمارستانهای آموزشی- درمانی شهر همدان سال 1396'، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 5(3)، صص.27-38. magiran.com/p2071134
Mehrdad Maleki Jamasbi, Hiva Azami, Banafshe Samari, Vahid Yousofvand, Ehsan Shourcheh, (2019). 'Epidemiological Survey of Mortality and Morbidity Caused by Cardiovascular Diseases in Patients Admitted to the Cardiac Care Units of Hamadan Educational-medical Hospitals, Hamadan, Iran, in 2017', Journal of Health Research in Community, 5(3), pp.27-38. magiran.com/p2071134
مهرداد ملکی جاماسبی؛ هیوا اعظمی؛ بنفشه ثمری؛ وحید یوسف وند؛ احسان شورجه. "بررسی اپیدمیولوژیک مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی- عروقی در ارتباط با بیماران بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی بیمارستانهای آموزشی- درمانی شهر همدان سال 1396". مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 5 ،3 ، 1398، 27-38. magiran.com/p2071134
Mehrdad Maleki Jamasbi; Hiva Azami; Banafshe Samari; Vahid Yousofvand; Ehsan Shourcheh. "Epidemiological Survey of Mortality and Morbidity Caused by Cardiovascular Diseases in Patients Admitted to the Cardiac Care Units of Hamadan Educational-medical Hospitals, Hamadan, Iran, in 2017", Journal of Health Research in Community, 5, 3, 2019, 27-38. magiran.com/p2071134
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال