ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مینا قهرچی، بهنام سپهرنیا، ادریس بذرافشان، طاهره جهان آرا، فاطمه برجسته عسکری، محمد سرمدی، (1398). بررسی کیفیت آب آشامیدنی شهرستان تربت حیدریه به روش IWQIS در سال 1397، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 5(3)، 73-82. magiran.com/p2071138
Mina Ghahrchi, Behnam Sepehrniya, Edris Bazrafshan, Tahereh Jahanara, Fatemeh Barjasteh, Mohammad Sarmadi, (2019). Investigation of Drinking Water Quality in Torbat Heydariyeh with IWQIS in 2018, Journal of Health Research in Community, 5(3), 73-82. magiran.com/p2071138
مینا قهرچی، بهنام سپهرنیا، ادریس بذرافشان، طاهره جهان آرا، فاطمه برجسته عسکری، محمد سرمدی، بررسی کیفیت آب آشامیدنی شهرستان تربت حیدریه به روش IWQIS در سال 1397. مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 1398؛ 5(3): 73-82. magiran.com/p2071138
Mina Ghahrchi, Behnam Sepehrniya, Edris Bazrafshan, Tahereh Jahanara, Fatemeh Barjasteh, Mohammad Sarmadi, Investigation of Drinking Water Quality in Torbat Heydariyeh with IWQIS in 2018, Journal of Health Research in Community, 2019; 5(3): 73-82. magiran.com/p2071138
مینا قهرچی، بهنام سپهرنیا، ادریس بذرافشان، طاهره جهان آرا، فاطمه برجسته عسکری، محمد سرمدی، "بررسی کیفیت آب آشامیدنی شهرستان تربت حیدریه به روش IWQIS در سال 1397"، مجله تحقیقات سلامت در جامعه 5، شماره 3 (1398): 73-82. magiran.com/p2071138
Mina Ghahrchi, Behnam Sepehrniya, Edris Bazrafshan, Tahereh Jahanara, Fatemeh Barjasteh, Mohammad Sarmadi, "Investigation of Drinking Water Quality in Torbat Heydariyeh with IWQIS in 2018", Journal of Health Research in Community 5, no.3 (2019): 73-82. magiran.com/p2071138
مینا قهرچی، بهنام سپهرنیا، ادریس بذرافشان، طاهره جهان آرا، فاطمه برجسته عسکری، محمد سرمدی، (1398). 'بررسی کیفیت آب آشامیدنی شهرستان تربت حیدریه به روش IWQIS در سال 1397'، مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 5(3)، صص.73-82. magiran.com/p2071138
Mina Ghahrchi, Behnam Sepehrniya, Edris Bazrafshan, Tahereh Jahanara, Fatemeh Barjasteh, Mohammad Sarmadi, (2019). 'Investigation of Drinking Water Quality in Torbat Heydariyeh with IWQIS in 2018', Journal of Health Research in Community, 5(3), pp.73-82. magiran.com/p2071138
مینا قهرچی؛ بهنام سپهرنیا؛ ادریس بذرافشان؛ طاهره جهان آرا؛ فاطمه برجسته عسکری؛ محمد سرمدی. "بررسی کیفیت آب آشامیدنی شهرستان تربت حیدریه به روش IWQIS در سال 1397". مجله تحقیقات سلامت در جامعه، 5 ،3 ، 1398، 73-82. magiran.com/p2071138
Mina Ghahrchi; Behnam Sepehrniya; Edris Bazrafshan; Tahereh Jahanara; Fatemeh Barjasteh; Mohammad Sarmadi. "Investigation of Drinking Water Quality in Torbat Heydariyeh with IWQIS in 2018", Journal of Health Research in Community, 5, 3, 2019, 73-82. magiran.com/p2071138
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال