ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه اورجی، علی اصغر چاهیان بروجنی، (1397). نقش موقوفات در گسترش مراکز علمی و درمانیعهد بویهیان و فرجام آن ها، پژوهش نامه تاریخ اسلام، 8(32)، 5-28. magiran.com/p2071145
Fatemeh Oruji, Aliasghar Chahian Borujeni, (2018). The role of waqf in the development of scientificand medical centers in the Buyid era, Quartely Research Journal of Islamic History, 8(32), 5-28. magiran.com/p2071145
فاطمه اورجی، علی اصغر چاهیان بروجنی، نقش موقوفات در گسترش مراکز علمی و درمانیعهد بویهیان و فرجام آن ها. پژوهش نامه تاریخ اسلام، 1397؛ 8(32): 5-28. magiran.com/p2071145
Fatemeh Oruji, Aliasghar Chahian Borujeni, The role of waqf in the development of scientificand medical centers in the Buyid era, Quartely Research Journal of Islamic History, 2018; 8(32): 5-28. magiran.com/p2071145
فاطمه اورجی، علی اصغر چاهیان بروجنی، "نقش موقوفات در گسترش مراکز علمی و درمانیعهد بویهیان و فرجام آن ها"، پژوهش نامه تاریخ اسلام 8، شماره 32 (1397): 5-28. magiran.com/p2071145
Fatemeh Oruji, Aliasghar Chahian Borujeni, "The role of waqf in the development of scientificand medical centers in the Buyid era", Quartely Research Journal of Islamic History 8, no.32 (2018): 5-28. magiran.com/p2071145
فاطمه اورجی، علی اصغر چاهیان بروجنی، (1397). 'نقش موقوفات در گسترش مراکز علمی و درمانیعهد بویهیان و فرجام آن ها'، پژوهش نامه تاریخ اسلام، 8(32)، صص.5-28. magiran.com/p2071145
Fatemeh Oruji, Aliasghar Chahian Borujeni, (2018). 'The role of waqf in the development of scientificand medical centers in the Buyid era', Quartely Research Journal of Islamic History, 8(32), pp.5-28. magiran.com/p2071145
فاطمه اورجی؛ علی اصغر چاهیان بروجنی. "نقش موقوفات در گسترش مراکز علمی و درمانیعهد بویهیان و فرجام آن ها". پژوهش نامه تاریخ اسلام، 8 ،32 ، 1397، 5-28. magiran.com/p2071145
Fatemeh Oruji; Aliasghar Chahian Borujeni. "The role of waqf in the development of scientificand medical centers in the Buyid era", Quartely Research Journal of Islamic History, 8, 32, 2018, 5-28. magiran.com/p2071145
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال